Idegen nyelvi képzés


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem különösen nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelv oktatására, hiszen a haza szolgálatához eszközként tartozik az idegen nyelvek ismerete, a nemzetközi viszonyokról szóló idegen nyelvi szakirodalom és sajtóanyagok értő olvasása, valamint a külföldi kapcsolatokban való aktív részvétel, csakúgy, mint a folyékony kommunikáció más nyelveken.
 
Ez a nyelv elsősorban az angol, de az európai közszolgálat egyes területein szinte elengedhetetlen német, francia és orosz nyelv egyaránt a képzési kínálat részét képezi. Mindhárom kar rendelkezik speciális szakmai tudásbázissal a közigazgatás-tudomány, a hadtudomány, valamint a rendészettudomány területén, s ez kiterjed az idegen nyelvi oktatásra is.
 
Az első és egyben legfontosabb feltétel a jól felkészült nyelvtanár, a második a megfelelő tankönyv, illetve tananyag, a harmadik a megfelelő tanterem, illetve nyelvi labor megléte, valamint egy jól felszerelt, gazdag nyelvkönyv- és szótárkínálatot biztosító könyvtár. Ezek a feltételek mind adottak, csak tudni kell élni velük. Ahhoz, hogy a meglévő lehetőségek ne maradjanak kihasználatlanul, szükség van a negyedik, de vitathatatlanul egyik legfontosabb feltételre, a tanulni vágyó, érdeklődő, szorgalmas, időt és fáradságot nem kímélő hallgatóra, aki nem csak a kötelező vizsgát szeretné letenni, hanem minél magasabb szintű nyelvtudásra törekszik, és a kötelező szinten túl is szeretné elsajátítani a nyelvet.
 
 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon folyó idegen nyelvi képzés


A 21. században, Magyarország NATO és EU csatlakozását követően idegen nyelvek ismerete nélkül szinte lehetetlen boldogulni a szakmai és tudományos életben. Felsőoktatási intézményben diplomát szerezni legalább egy idegen nyelvből tett minimum középfokú nyelvvizsga letétele után lehetséges, így minden egyetemi hallgató számára elengedhetetlenül szükséges a nyelvtanulás. A kar rendkívül nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra, melynek letéteményese az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ (a továbbiakban INYSZK), ahol 27 kiválóan felkészült és a nyelvoktatás ügye iránt elhivatott nyelvtanár vesz részt a hallgatók, valamint az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központban indított különböző nyelvtanfolyamokon tanuló magyar és külföldi tisztek nyelvi képzésében. Az  Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának tanterve 180 órát biztosít a tisztképzésben részt vevő hallgatóknak a nyelvi követelmények teljesítésére, kötelező órarendi keretek között és a kar vezetői, illetve az INYSZK tanárai folyamatosan figyelemmel kísérik az egyes hallgatók nyelvi előmenetelét, és igyekeznek megteremteni a követelményszint elérésének valamennyi feltételét. A HHK az angol nyelv elsajátítását teszi kötelezővé a leendő tisztek számára, hiszen a NATO munkanyelve elsősorban az angol, és Magyarország NATO műveletekben való aktív szerepvállalása révén folyamatosan szükség van az angol nyelvet magas szinten beszélő tisztekre. Természetesen más idegen nyelvek tanulására is van lehetőség tanfolyami keretek között, megfelelő létszámú érdeklődő esetén (francia és német). Az oktatók nem csak az általános angol nyelv, hanem a katonai szaknyelv tanítására is kiválóan fel vannak készülve, így biztosítani tudják a hallgatók számára a nyelvi készségek magas szintű elsajátítását és a STANAG 2-es, középfoknak megfelelő szinten túl a STANAG 3-as, felsőfokú szint elérését is.

A tisztképzésben résztvevő ösztöndíjas hallgatók számára bemeneti követelmény az államilag elismert B2 szintű (középfokúfokú) komplex nyelvvizsga angol nyelvből, diplomaszerzésük feltétele pedig a B2 szintnek (középfokúnak) megfelelő komplex katonai szakmai STANAG 2222 angol nyelvvizsga. Ennek eléréséhez a hallgatók a következő órakeretben tanulják a nyelvet: a három hónapos alapkiképzés után szaktól függően három szemeszteren keresztül, szemeszterenként 60 órában, összesen 180 órában tanulják a nyelvet, és készülnek fel a STANAG 6001 2222 szintű nyelvvizsgára a 2013-2014-es tanévtől.

A polgári hallgatók esetében a képesítés megszerzésének feltételéül meghatározott szintű és típusú nyelvvizsga sikeres letétele a kitűzött cél. A választható nyelvek: angol, francia, német, orosz .

Az INYSZK a Honvédelmi Minisztérium és a Vezérkar megrendelése szerint tanfolyami képzést is teljesít, ahol tisztek, tiszthelyettesek és a HM más minőségű alkalmazottai magas szintű nyelvtudáshoz jutnak, valamint teljesíti a NATO nyelvoktatási megrendeléseit.

A tanfolyam rendszerű képzés területén megkülönböztethetők intenzív (500 órás, napi hat órában) és munka melletti (300 órás, heti 2x4 órás) nyelvtanfolyamok valamint speciális szaknyelvi tanfolyamok.

Kiemelt jelentőségűek a NATO Norfolk-i Parancsnokság által megrendelt tanfolyamok:

A kéthetes Törzstiszti terminológiai tanfolyamot (SOMTC = Staff Officers’ Military Terminology Course) évente három alkalommal tarjuk, melynek célja a többnemzetiségű törzsekben szolgálatot teljesítő NATO, PfP és a Mediterrán Dialógus (MD) tisztjeinek szaknyelvi felkészítése. A Nyelvi Intézet 2006 óta szervez 2 hetes NATO Nemzetközi Tanártovábbképző Tanfolyamokat (MTTTS = Military Terminology Teacher Training Seminar).

A tanártovábbképző tanfolyamokat két szinten szervezzük, évente egy alaptanfolyamot és egy haladó tanfolyamot tartunk.

A tanfolyam résztvevői katonai szaknyelvet oktató tanárok a NATO, a Mediterrán Dialógus illetve a Békepartnerségi Program országaiból.

A magyar mint idegen nyelv tanfolyamokat a HM megrendelésére a vezérkari tanfolyamra érkező külföldi hallgatóknak tartjuk vagy a diplomáciai testületek tagjainak, hogy megkönnyítsük munkájukat Magyarországon. Tanfolyamainkon többek között kínai, lengyel, orosz, német, olasz tisztek vettek részt.

A nyelvoktatás színvonalának emelésének érdekében szakmai konferenciákat szervezünk, ahol módszertani és nyelvoktatási kérdésekre vonatkozó tapasztalatokat, információkat osztunk meg, így segítve munkánkat, tájékozódásunkat.

Szeptember végétől amerikai tisztek kapcsolódnak be az oktatói munkába: tanároknak, illetve hallgatóknak tartanak előadásokat, interaktív foglakozásokat iskolai kereteken kívül is, hogy a kommunikációs készségeket fejlesszék.

További információkért keresse fel kollégáinkat!
 

Az Államtudományi és Közigazgatási Karon folyó idegen nyelvi képzés


A hallgatók négy féléves közigazgatási szaknyelvi kurzuson vesznek részt abban az esetben is, ha a hallgató már rendelkezik a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával. A szaknyelvi kurzusokat az alap- és a mesterszakon, valamint levelező tagozaton is meghirdetjük. A nyelvi tanulmányok felvételének hivatalosan javasolt ideje az első félév – azonban a szaknyelvi tananyag elsajátítása a tapasztalatok szerint a nem megfelelő nyelvi alapokkal rendelkezők számára nehézségeket okozhat –, a kreditrendszer nyújtotta rugalmassággal élve lehetőség van a nyelvi tanulmányok későbbre halasztására is. Ebben az esetben az első tanévet intenzív nyelvtanulásra érdemes fordítani, amely a hallgató által választott bármely formában történhet, többek között az Idegen Nyelvi Tanszék által meghirdetett kedvezményes, önköltséges szaknyelvi előkészítő kurzuson.
 
Mesterképzésen a szaknyelvi oktatás a kommunikációs készségek fejlesztésére irányul (pl. előadás-, érvelés- és tárgyalástechnika). Hatékony nemzetközi kapcsolattartást segítő szaknyelvi szókincs bővítésére, prezentációs technikák fejlesztésére és gyakorlására egyaránt indulnak kurzusok. A hallgatóknak lehetőségük nyílik elsajátítani a magyar közigazgatás terminológiáját német és angol nyelven.
 
A karon oktatott idegen nyelvek az alábbiak: angol, német, francia, spanyol, olasz.
 
Az idegen nyelv oktatása, különös tekintettel a közigazgatási szaknyelvi képzésre, a tanszék kutatási tevékenységet folytat angol, német, francia közigazgatási európai terminológiával bővített szakszótárak, valamint tananyagok fejlesztése céljából.
 
A karon működő Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ  elsősorban oktatási és kutatási tevékenységet végez, így évente számos hallgatónak nyílik lehetősége a kínai nyelv és kultúra megismerésére.
 
További információkért keresse a kari honlapot!
 

A Rendészettudományi Kar idegen nyelvi képzései


Az Idegen nyelv című tantárgy oktatására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar valamennyi szakirányán a nappali munkarendben 2–5. félévekben kerül sor 56, 56, 42, 42, azaz összesen 196 órában.
 
A tantárgyi követelmények teljesítéséért félévenként 3, tehát összesen 12 kredit pont értéket lehet szerezni, a 2–4. félévek gyakorlati jeggyel, az 5. félév vizsgával zárul. A levelező munkarendes hallgatók összesen 64 szaknyelvi órán vesznek részt, majd vizsgát tesznek. A mesterképzésben részt vevő hallgatók 16 óra szaknyelvi képzésben részesülnek és teljesítményüket gyakorlati jeggyel értékeljük.
 
Az Idegen nyelv című tantárgy oktatásának célja az általános nyelvi tudásra épülő rendészeti szaknyelvi ismeretanyag elsajátítása, a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése angol, német, francia, valamint orosz nyelven.
 
A nappali munkarendben az összesen 196 tanórát felölelő 4 féléves nyelvi képzés során a rendészeti szakmai nyelvhasználati képességek, készségek (beszéd- és íráskészség, hallás utáni értés, írott szöveg értése, közvetítő készség) fejlesztését, azok általános és szakmai kontextusokban, szituációkban, témákban, szövegtípusokban és feladatokban való alkalmazását tűztük ki célul. A rendvédelmi szaknyelvi képzés a szakmai kontextusok szakterminológiájára, kommunikációs körülményeire, a nyelvhasználat színterein használandó szaknyelv elsajátítására terjed ki.
 
A tananyag feldolgozásánál a nyelvórán komplex módszereket alkalmazunk, amely magában foglalja a célnyelv autentikus használatával való közvetlen kapcsolat megteremtését szóban és írásban.  Az órai tevékenység egyéni, pár- és csoportmunka formájában folyik.
 
A tantárgy részletes tematikája többek között az alábbi témákat öleli fel: A rendészet világa, Közlekedési bűncselekmények, A közösségi rendőrség tevékenysége, Sürgősségi hívás, Vagyon elleni bűncselekmények, Kábítószer és alkohol, Közrend elleni bűncselekmények, A rendőrségen, Helyszíni szemle, Büntetőjog, Szervezett bűnözés, Nemzetközi együttműködés, Bűnmegelőzés, Nyomozás, büntetőeljárás, Gazdasági bűncselekmények, fehérgalléros és számítógépes bűncselekmények, Vám- és Pénzügyőrség, Határrendészet, Embercsempészés, emberkereskedelem, Visszaélés kábítószerrel, kábítószer-csempészés, A család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények, Fiatalkorú bűnözés, Az élet, a testi épség és az egészség ellen elkövetett bűncselekmények, Egészségmegőrzés, a megfelelő fizikai állapot, az orvosi ellenőrzés szerepe a rendészeti szerveknél, Büntetés-végrehajtás, Terrorizmus, Katasztrófavédelem, Vagyon- és személyvédelem, Biztonságtechnika, Informatikai és adatbiztonság.
 
Az oktatott tárgy részleteiért kattintson az alábbi linkre!