AJÁNLOTT IRODALOM


Az interneten elérhető válogatott források és irodalom:Kosáry Domokos Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1. http://mek.oszk.hu/03900/03960/pdf/

XIII. fejezet: Visszafoglaló háborúk, gyarmatosító kísérlet (1683-1703)

XV. fejezet: A Rákóczi szabadságharc (1703-1711)


II. Rákóczi Ferencz fejedelem emlékiratai a magyar háborúról, 1703-tól végéig (1711). Kiadta Thaly Kálmán Pest, 1872.

Archivum Rákóczianum II. Rákóczi Ferencz levéltára

-          Első osztály: Had- és belügy, 1-12. k.

-          Második osztály: diplomatia.  Angol diplomatiai iratok II. Rákóczi Ferencz korára 1-3. k.

Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei Pulay Jánosnak a szathmári békességről irt munkája / kiadta Szalay László Pest 1865.

A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára / a család megbízásából kiadja gróf Károlyi Tibor; sajtó alá rendezi Géresi Kálmán Budapest, 1882-1897.

Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve 1706-1709. Függelék: gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve, 1708. Közli Thaly Kálmán Budapest 1901.

Márki Sándor: Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben. Értekezések a tört. tud. k. XXIII. köt. 6. sz.

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz 1676-1735 1-3. k. Magyar Történeti Életrajzok, Budapest, 1907-1910.

Bánlaky (Breit) József: II. Rákóczi Ferenc nemzeti fölkelése (1701-1714). nemzet hadtörténelme. 18. köt.  Budapest 1941. In Bánlaky József - A magyar nemzet hadtörténelme.

II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomásai. Szemelvények Válogatta Geréb László Budapest, 1942.

II. Rákóczi Ferenc válogatott levelei. Szerk. Köpeczi Béla. Budapest, 1958.

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc külpolitikája Magyar Tudomány, 2003/6.

Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi. Budapest, 1991.

Dokumentumok a szatmári béke történetéhez, közli: Bánkuti Imre Budapest. 1991.

A Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulója (Tanulmányok) Magyar Tudomány 2003/6.

Kalmár János: A Rákóczi-szabadságharc és Európa. Közjogi helyzet és külpolitikai törekvések. Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. A Magyar Történelmi Társulat gyöngyösi konferenciája. Budapest, 2004.

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa a keresztény világhoz a szabadságharc okairól és céljáról Lilium Aurum, 2004.

Rákóczi állama Európában. Konferencia a Széchényi Országgyűlés 300. évfordulójának emlékére. Szécsény, 2005 szept. 15-17. (Discussiones Neogradienses 9. - konferencia kötet. Salgótarján, 2006.

Gebei Sándor Magyarország története 11. A Rákóczi-szabadságharc 1703-1711 Gebei Kossuth Kiadó, 2009.

Sípos Ferenc: Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegye a 18. század elején. Források a Rákóczi-szabadságharc első hónapjaiból. In Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv 19. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2011.

Kármán Gábor: Kísérletek svéd segítség biztosítására II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához Hadtörténelmi Közlemények 2013 /1. sz.A könyvtárakban elérhető források és válogatott irodalom


Thaly Kálmán: Rákóczi Tár Történelmi naplók, emlékiratok, levelezések, pátensek, hadi-szabályok, országgyűlési diariumok és törvénycikkek gyűjteménye II. Rákóczi Ferenc korához. Pest 1866-68.

Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz Angliában. = Századok, 1898/ 9. 844–845.

Kiss István, R.: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választása. Budapest, 1906.

Takács János: Közteherviselés II. Rákóczi Ferenc korában. Zalaegerszeg, 1941. 

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc a hadvezér. Budapest, 1934.

Esze Tamás: II. Rákóczi Ferenc tiszántúli hadjárat. Századok, 1951./ 1–2. 30–119.

R. Várkonyi Ágnes: A Dunántúl felszabadítása 1705-ben. Századok 1952/2. 397-426.

R. Várkonyi Ágnes: A Rákóczi szabadságharc kibontakozása Erdélyben (1703-1704) Századok 1954/1. 15-73.

Markó Árpád-Tóth Gyula: A Rákóczi szabadságharc legfontosabb katonai szabályzatai.

Hadtörténeti Közlemények 1954. / 3-4. 142-178.

Kuruc vitézek folyamodványai 1703-1710. Összeállította, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Esze Tamás. Budapest. 1955.

Benda Kálmán: Rákóczi és a Vatikán. Brenner apát küldetése XI. Kelemen pápához, 1707–1708. = Történelmi Szemle, 1959/ 1–2. 8–24.

Ráday Pál iratai, 1703–1708.  1-2. k. Sajtó alá rend. Esze Tamás, Benda Kálmán Maksay Ferenc, Pap László Budapest, 1955-1961.

Benda Kálmán: II. Rákóczi Ferenc török politikájának első évei, 1702–1705. Történelmi Szemle, 1962/ 2. 189–209.

Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország Budapest, 1966.

A Rákóczi-szabadságharc és Európa. Dokumentumgyűjtemény. Szerkesztette, válogatta és jegyzetekkel ellátta, Köpeczi Béla. Budapest 1970.

Hopp Lajos: A Rákóczi emigráció Lengyelországban. Budapest, 1973.

Bánkúti Imre: Rákóczi hadserege, 1703–1711. Dokumentumgyűjtemény. Budapest, 1976.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem Emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. Fordította: Vas István. A tanulmányt és a jegyzeteket írta: Köpeczi Béla. (Archívum Rákóczianum. III. osztály: Írók. II. Rákóczi Ferenc művei I.) Budapest, 1978.

Európa és a Rákóczi-szabadságharc Szerk.: Benda Kálmán Budapest, 1980.

Rákóczi-tanulmányok Szerk.: Köpeczi Béla-Hopp Lajos- R Várkonyi Ágnes Budapest, 1980.

Bánkúti Imre: A szatmári béke. Budapest. 1981. (Sorsdöntő történelmi napok 6.)

Mezey Barna: A Rákóczi szabadságharc országgyűlései. Jogtörténeti Értekezések 11. Budapest, 1981.

Köpeczi Béla: Döntés előtt: az ifjú Rákóczi eszmei útja. Budapest, 1982.

Magyarország története. 1. k. 1686–1790. Főszerk. Ember Győző, Heckenast Gusztáv. (Magyarország története tíz kötetben 4/1–2.) Budapest, 1989.

Magyarország hadtörténete két kötetben. Főszerk. Liptai Ervin. I. köt. A honfoglalástól a kiegyezésig. Szerk. Borus József. Bp. 1984.

Kovács Ágnes: Károlyi Sándor, Magyar História - Életrajzok. Budapest, 1988.

Bánkúti Imre: A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái, 1703–1711. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.

Czigány István: Bottyán János. MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, (Budapest) 1991. (Várkapitányok, hadvezérek, generálisok)

Bánkúti Imre: Gróf Bercsényi Miklós. MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, (Budapest) 1991. (Várkapitányok, hadvezérek, generálisok)

Markó Árpád: Magyarország hadtörténete. Aqua Kiadó, 1994 (reprint) Az eredeti kiadás Országos Közoktatási Tanács Budapest, 1943.

Köpeczi Béla: Vetési Kökényesdi László kuruc diplomata és a császár katonája 1680 (?)-1756. Budapest, 2001.

R. Várkonyi Ágnes: Rendhagyó országgyűlés Szécsényben 1705. In: Praznovszky Mihály (szerk.) A szécsényi országgyűlés 1705-ben. Csécsi János naplója Kazinczy Ferenc hites másolatában, a magyar fordítással, továbbá az országgyűlés dokumentumaival, valamint R. Várkonyi Ágnes tanulmányával. Szécsény Város Önkormányzata, 1995. 7-58.

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc külpolitikája Budapest Akadémia Kiadó 2002.

Az államiság megőrzése. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharcról Czigány István (szerk.) Zrínyi Kiadó, 2002.

Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Budapest, 2002.

Tonhaizer Tibor: A Rákóczi-szabadságharc valláspolitikai vonatkozásai.  Történeti tanulmányok, 9. Debrecen, 2003.

Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300.évfordulójára. In. Hadtörténelmi Közlemények 2003/3-4.

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái. Válogatott tanulmányok. A bevezető ta­nulmányt írta, kiegészítő jegyzetekkel, bibliográfiával és mutatókkal ellátta Mészáros Kálmán Budapest, 2003.

A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa I-II. k. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. Szerk.: Tamás Edit. Sárospatak, 2003.

A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből, 1703–1704. Szerk. Dobrossy István. Miskolc, 2003.

A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből, 1705–1707. Összeáll. Bánkúti Imre. Szerk. Dobrossy István. Miskolc, 2003.

A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből, 1708–1709. Összeáll. Bánkúti Imre. Szerk. Dobrossy István.Miskolc, 2003.

A Rákóczi szabadságharc. Várkonyi Ágnes, Kis Domokos Dániel (szerk.) Budapest Osiris 2004.

Köpeczi Béla - R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc Budapest, 1976, 2004.

Köpeczi Béla R. Várkonyi Ágnes Rákóczi tükör I-II. Naplók, jelentések, emlékiratok a Rákóczi-szabadságharcról. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973, Osiris, 2004,

Bánkúti Imre: A szatmári kiegyezés, 1711. Rubicon, 2004. 1. 1. sz. 42–51.

Mezey Barna: A negyedik országgyűlés. A szatmári conventus. Rubicon, 2004. 1. sz. 52–55.

Szirácsik Éva: A nemes vármegyének kezéhez… II. Rákóczi Ferenc levelei és Nógrád vármegyei visszhangjuk 1. köt (1703 – 1705). Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból, 44. Salgótarján, 2004.

Papp Sándor: A Rákóczi-szabadságharc török diplomáciája.  Századok, 2004. 4. sz. 793–821.

Varga J. János: Habsburg vagy nemzeti abszolutizmus? Kísérletek Magyarország felemelésére a 17–18. század fordulóján. Rubicon, 2004. 1. sz. 4–12.

II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja: Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma, 1707. május 24 – 1710. február 28. Sajtó alá rend. Bánkúti Imre. Budapest, 2005.

A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből, 1710–1711. Összeáll. Bánkúti Imre. Szerk. Dobrossy István. Miskolc, 2005.

Gebei Sándor „Rákóczi püspöke”, Telekesy István egri püspök In: Kónya Peter (szerk.) Povstanie Frantiska II. Rákócziho 1703-1711: V novsom priblizeni. Presov: University of Prešov, 2005. 160-178. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis)

Szirácsik Éva: „Rákóczy Levelek”. Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái a Nógrád Megyei Levéltárból. Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár, 2005. 355 p. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból; 46.)

Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban?: életrajzi adattár. Budapest, 2005.

Mészáros Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai: a kuruc felsővezetés létrejötte és hierarchiája, 1703–1711. Budapest, 2006.

Az ónodi országgyűlés háromszázadik évfordulójára. (Tanulmányok) Hadtörténelmi Közlemények 2007/4. sz.

Források Esze Tamás kuruc brigadéros életéhez és Tarpa Rákóczi-kori történetéhez. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Mészáros Kálmán. Vaja, 2008.

Nyakas Miklós: A hajdúvárosok és a Rákóczi-szabadságharc. = A Hajdúsági Múzeum évkönyve, 2008. 11. sz. 61–73.

I. Rákóczi Ferenc, az államférfi. Tanulmányok a sárospataki országgyűlés 300. évfordulóján. Szerk. Tamás Edit Sárospatak, 2008.

Schramek László Péter: A Batthyányak a Rákóczi-szabadságharcban. Hadtörténelmi közlemények, 2009/ 2. 357–391.

Seres István: A bihari hajdúvárosok a Rákóczi-szabadságharcban. = Hadtörténelmi Közlemények, 2009./2. 392–442.

Mezey Barna: „Öszve szerkesztett szövetségünknek kötele” A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban. Budapest, 2009.

Gebei Sándor: II. Rákóczi Ferenc és az Erdélyi Fejedelemség In: Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.) Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. 113-121.

Bene regi - a király javára. Ebergényi László császári altábornagy szerepe a szatmári békekötésben. Ebergényi László válogatott levelei és Bivolínyi István töredék naplója, 1710–1711. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta: Mészáros Kálmán. A latinnyelvű naplót ford. és jegyzetekkel ellátta. Bánkúti Imre. Budapest, 2010.

Kalmár János: Az 1708/09. évi ún. "labanc" országgyűlés In: Ballabás Dániel (szerk.) Országgyűlések – országos gyűlések. 87 p. Eger: Líceum Kiadó, 2011. pp. 55-68.

(Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések; 2.)

Czigány István: A Rákóczi-szabadságharc és a közép- és kelet-európai hadi helyzet, 1703–1711 1013 Hadtörténelmi Közlemények 2011/4. 1013-1036.

Barkóczy Krisztina levelei férjéhez, Károlyi Sándorhoz. 1. k. 1698–1711. Közreadja Fogarassy Zoltán, Kovács Ágnes. Debrecen, 2011.

A Rákóczi-szabadságharc országos gyűlései (országgyűlései?) In: Ballabás Dániel (szerk.) Országgyűlések – országos gyűlések. Eger: Líceum Kiadó, 2011. 69-86. (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések; 2.)

Az újrakezdés esélye. Czigány István - Kincses Katalin Mária (Szerk.): Tanulmányok a Rákóczi- szabadságharc befejeződésének 300. évfordulója alakalmából. Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2012.

Közlemények az 1711. évi szatmári béke történetéről. In. Századok 2012 /4. sz.

Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek legitimációjának kérdéséhez. In: Tanulmányok Erdély fejedelemség-kori történetéből. Szerk.: Ballabás Dániel – Borbély Zoltán. Eger, 2012. 37–52. p. (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések VI.)

A hazáért és a szabadságért: tanulmányok II. Rákóczi Ferencről, koráról és emlékezetéről. Szerk. Miklós Péter Szeged, Belvedere Meridionale, 2013.

R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi tanulmányok. Budapest, L'Harmattan, 2015.