Mentorok Kollégiuma

A Mentorok Kollégiuma a mentor-oktatók és vezető mentor-oktatók véleményező és javaslattevő szakértői testülete. A testület feladatainak és működésének részletes szabályait a rektor által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

A mentor-oktatói (mentor universitatis) cím

A rektor mentor-oktatói címet adományozhat azon kormányzati, közigazgatási, rendészeti, honvédelmi, illetve egyéb, az Egyetem tevékenységéhez kapcsolódó szakterületen kiemelkedő tapasztalattal rendelkező személy részére, aki szakmai-gyakorlati tudásával és tapasztalatával hozzá kíván járulni az Egyetem oktatási, kutatási és kulturális feladatainak, az intézmény szakmai tevékenységének előmozdításához, de vele szemben nem állnak fenn a címzetes egyetemi tanári vagy címzetes egyetemi docensi cím odaítélésének feltételei.

A cím adományozására vonatkozóan a Fenntartói Testület tagja, illetve magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a rektornak. A cím odaítéléséről a rektor a Rektori Tanács véleménye birtokában dönt. A cím adományozásáról az Egyetemi Tudományszervező Központ oklevelet állít ki, és azt törzskönyvben rögzíti. A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes keretek között adja át. A cím viselésének joga annak birtokosát öt évre illeti meg. A mentor-oktató felkérhető különösen előadás, szabadon választható tantárgy meghirdetésére, szigorlati, záróvizsga-bizottságban, illetve doktori és habilitációs eljárásban szakértőként történő részvételre, továbbá egyéb oktatási, illetve más egyetemi feladatra. A mentor-oktató a címhez kapcsolódóan juttatásra külön szerződés megkötése esetén, az abban meghatározottak szerint jogosult. A mentor-oktató a cím viselésének időtartama alatt tagja a Mentorok Kollégiumának.

A vezető mentor-oktatói (mentor magister universitatis) cím

A rektor vezető mentor-oktatói címet adományozhat azon mentor-oktató részére, aki kiemelkedően aktív szakmai tevékenységével legalább két éve hozzájárul az Egyetem oktatási, kutatási és kulturális feladatainak, az intézmény szakmai tevékenységének előmozdításához.

A cím adományozásának eljárásrendjére, valamint a vezető mentor-oktató jogosultságaira a mentor-oktatóra vonatkozó rendelkezéseket az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A cím viselésének joga annak birtokosát három évre illeti meg, melynek elteltét követően a rektor megvizsgálja a 6. § (4) bekezdés szerinti előterjesztés megtételének lehetőségét. A vezető mentor-oktató jogosult az Egyetem infrastruktúrájának használatára; a feladatainak ellátásához szükséges feltételeket az Egyetem biztosítja.