Doktori, kandidátusi és PhD értekezések tartalomjegyzékei


ABC
Szerző
Cím
A Ács Tibor Kiss Károly élete és hadtudományi munkássága
A Ács Tibor Széchenyi István katonaévei és hadügyi nézetei 1809-1826
A Ady Zoltán Ausztria katonapolitikai helyzete és várható magatartása
A Alabér László A topográfiai térképrendszer átalakításának lehetőségei a Magyar Honvédség igényeinek és a NATO-csatlakozás követelményeinek figyelembevételével
A Aleva György Sajtóelemzések hasznosítása a BM munkájában
A Alkéri István A tiszti, tiszthelyettesi illetményrendszer és a hazai közszolgálati illetményrendszer viszonya : az egységes közszolgálati törvény lehetséges hatásai a honvédség előmeneteli- illetményrendszerére
A Aradi Ede A kezdeményezés fogalma, jelentősége, valamint a megragadását elősegítő feltételek megteremtése és biztosítása a korszerű háború kezdeti időszakában
B B Nagy János A néphadseregi KISZ-szervezetek helye, szerepe, feladatai és munkaformái a harckészültség erősítésében
B Babos Albert A diverziós-felderítő csoportok várható tevékenysége, tevékenységi körzetei, célobjektumai és a határőr csapatok feladatai az ellenük folyó harcban
B Babos Tibor Az Európai Biztonság öt központi pillére
B Bacsa Gábor A magyar-jugoszláv (S.H.S.) határ megállapítása és kitűzése
B Bajtai Csaba A határőrség környezetvédelmi feladatai, fejlesztésének lehetséges területei
B Bakity Boldizsár A szárazföldi összfegyvernemi csapatok szervezeti felépítésében és felszerelésében mutatkozó fontosabb problémák, valamint azok megoldásának lehetőségei, különös tekintettel a közép- és magashegyi körzetek terepviszonyaira
B Balajti István Jelfeldolgozó processzorok alkalmazhatósága a haditechnikai fejlesztésekben (a rádióelektronikai és rádiólokációs technikában)
B Balázs György A fegyveres erők egyenruházatának és személyi felszerelésének fejlesztése
B Balázs László A haditechnikai eszközök beszerzésének gazdasági összefüggései piacgazdasági viszonyok között
B Balázsy László A haditechnikai eszközök beszerzésének gazdasági összefüggései piacgazdasági viszonyok között
B Balczó Béla A Magyar Honvédség részvételének lehetőségei a vegyibalesetek következményei felszámolásában
B Balla Attila A védelmi kiadásokat meghatározó tényezők
B Balla János A rakéta és tüzérbemérés, valamint a katonai geodézia csillagászti iránymeghatározási módszereinek vizsgálata
B Balla Sándor Békében nem élő alakulatok mozgósítása polgári bázisokon
B Balla Tibor A Magyar Királyi Honvéd lovasság
B Balla Tibor A civil katonai javak béke és háborús alkalmazásba vonulásának költséghatékony forrásai, módjai
B Balláné Füszter Erzsébet Az anyagmaradványok kriminalisztikai jelentősége különös tekintettel a katonai ügyészségek által 1980-1990 között vizsgált ügyekre
B Balláné Füszter Erzsébet A kábítószerek kriminalisztikai vizsgálata, és a kábítószer-bűnözés katonai vonatkozásai
B Balló István Magyarország katonapolitikája, a hadseregfejlesztés feladatai a haderő szárazföldi csapatainál
B Bán János A közép- és magashegységben folytatott korszerű támadóharc sajátosságai, a harc sikeres megvívásának néhány alapvető problémája és azok megoldásának lehetőségei
B Bán Miklós A harcjármű elleni aknák rádiógyújtóiban alkalmazható rádiólokátor működési elvének, felépítésének és harcászat-technikai jellemzőinek sajátosságai
B Bánki Imre Az "Ejtőernyős iskola" mint a felderítők speciális felkészítésének központi bázisa létrehozásának szükségessége és megvalósításának realitásai a Magyar Honvédség szervezeti struktúrájában
B Bányai Gyula Az összfegyvernemi hadsereg hegyvidéki körzetben végrehajtandó hadművelete légi támogatásának és vadászrepülő oltalmazásának sajátos problémái, megoldásuk lehetséges útjai
B Bányai Kornél Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába
B Baráth Sándor A honi légvédelmi objektumok álcázása korszerű viszonyok között, különös tekintettel a színleléshez szükséges elemek kialakítására
B Barna Géza A mesterséges ködfüggönyök létesítésének új eszközei, szervezeti és alkalmazási eljárásai
B Barna Imre Az intézeti altisztképzés kialakulása a Magyar Királyi Honvédségben, első szakaszának legfontosabb elemei
B Bartha Tibor A nemhalálos fegyverek és alkalmazásuk lehetőségei a Magyar Honvédség egyes nem háborús katonai műveleteiben
B Bartos Jenő A honi vadászrepülő ezred harctevékenységének főbb sajátosságai az ellenség harcászati légiereje hagyományos eszközök alkalmazásával végrehajtott csapásai elhárításakor
B Báthori Gábor Az Erdélyi fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején
B Báthy Sándor A Magyar Honvédség háborús anyagi biztosításának új rendszere a védelmi koncepció figyelembevételével
B Bauer Frigyes Az országmozgósításra kidolgozott speciális intézkedési tervek végrehajtásának vezénylése hálódiagram módszerrel
B Beda László Épületek tűzbiztonságának műszaki értékelése
B Bedros J. Róbert Kiemelt fontosságú egészségügyi intézmények bioterror-támadások elleni védelmének néhány alapkérdése
B Békési László A multimédia és a működő modellek alkalmazási lehetőségei a repülőtisztképzés javítása érdekében
B Belovai Illés A vezetés korszerűsítésének további lehetőségei a BM határőrségnél, az információs és a döntési rendszer szerepe a vezetés hatékonyságának fokozásában
B Bencsik István A hadműveleti-harcászati rakétarendszer harckészültségének növelésére irányuló technológiai korszerűsítés lehetőségei
B Bene Gyula A társadalmi tájékoztató tevékenység helye és szerepe az információs műveletekben, különös tekintettel a médiatevékenységekre
B Benke Gyula A tüzérfelderítés megszervezésének, vezetésének elvi és gyakorlati kérdései a gépesített hadtest védelmi hadműveletében
B Benke Gyula A tüzérfelderítés, a katonaföldrajz és a tudományszervezés terén végzett kutatásaim tézisszerű összefoglalása
B Beregnyei József Határőrizeti értelmező szótár
B Berek Lajos A gépesített lövész- (harckocsi-) ezredek és hadosztályok csapatmozgásainak, támadó és védelmi harcának fejlődése a Magyar Néphadseregben 1945-1980 között
B Berek Lajos A szárazföldi összfegyvernemi csapatok harcának fejlődése 1945-1990 között
B Béres Endre A műszaki biztosítás megnövekedett szerepe az első világháborúban
B Beréti László Magyar autonómia koncepciók a vajdasági romániai magyar szervezetek autonómia elképzelései
B Berka Istvan A vízi határszakaszok őrzése és az őrzés fejlesztésének főbb lehetőségei békeidőben
B Berkes Pál A kiképző személyisége, tudatának kialakítása és felkészítése hatékonysága növelésének lehetősége a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán
B Berki Mihály A Magyar Néphadsereg felbomlása 1956 őszén
B Berki Mihály A korszerű hátországvédelem kialakítása hazánkban és sajátos feladatai békében és háborúban
B Berkovics Gábor A figyelő- és jelentőszolgálat története Magyarországon 1917-1945, releváns külső és belső katonai környezete a két világháború között
B Bertalan György A nyugat-európai NATO-tagállamok biztonságpolitikai törekvései 1983-88 között
B Bielik János Területi honvédelmi szervek helye, szerepe és feladatai a honvédelmi felkészítésben
B Bihari Gábor A Magyar Néphadsereg repülésirányító szolgálatának fejlesztése
B Bimbó József A légi hadviselés fejlődése és a honi légvédelemmel szembeni távlati követelmények
B Birkás János Az orvostanhallgatók és orvosok honvédelmi szakegészségügyi oktatása
B Bittner István A nemzeti erőforrásokra támaszkodó anyagi-technikai biztosítás újszerű koncepciója, tekintettel a feltételrendszerben végbement változásokra
B Boda József A mélységi felderítés fejlődése, helye, szerepe az új védelmi alapelvekben
B Bódi János A rendőrök által elkövetett korrupciós jellegű bűncselekmények vizsgálata 1980-92 között
B Bodrogi László A vízzárak létrehozásának céljai és lehetőségei honi területen a háború kezdetén megvívandó hadsereg védelmi hadműveletben
B Bodrogi László A vízzárak létrehozása, fenntartása és értékelése a Dunántúlon megvívandó védelmi hadműveletben
B Bogdány Tamás Korszerűsítési kitekintés és reform rálátás a felsőszintű gazdálkodás irányításra a MN ruházati szolgálatában
B Bognár Gyula A gépesített hadtest védelme vízi akadály mentén
B Bognár Károly A honvédelem alapfogalmai, rendszerjellege és a honvédelmi felkészítés irányítása
B Bognár Károly A hadászati első lépcsőbe tartozó szárazföldi csapatok harckészültsége
B Bognár László Az információ feldolgozó képesség (IFK) - mint a szellemi teljesítőképesség egyik fontos mutatója - mérése a repülő (hajózó) alkalmasság elbírálásában
B Bökönyi István A rendőrtiszthelyettes- és zászlósképzés felszabadulás utáni története, helyzete, fejlesztésének lehetőségei
B Bokor Imre Az összfegyvernemi hadsereg rádióelektronikai harcának fejlődése a rádióelektronikai eszközök és rendszerek korszerűsítésének függvényében
B Bokor Imre Az összfegyvernemi hadsereg rádióelektronikai harcának fejlődése a radióelektronikai eszközök és rendszerek korszerűsítésének függvényében
B Bolgár Judit Nők a hadseregben
B Bombay László A magyar királyi honvédség lánctalpas páncélozott harcjárművei : (1932-1944)
B Bonhard Attila A magyar hadifoglyok hazaszállítása az első világháború után
B Boros László A meglepés tartalma, elérésnek útjai és lehetőségei a határőrizetben
B Borsányi András Montenegró a függetlenné válás útján
B Bősze Tamás A Magyar Honvédség tüzérségének anyagi biztosítása védelmi harctevékenységben és hadműveletben különös tekintettel a lőszerbiztosításra
B Böszörményi Zoltán Katasztrófa sújtotta területeken, feszültségterekben élők és szolgálatot teljesítők veszélyeztetettség érzetének vizsgálata
B Botz László A harcászati felderítés szerepe a Magyar Köztársaság stabilitását befolyásoló globális és regionális fenygetések, veszélyek, kockázatok és kihívások értékelésében, különös tekintettel a megváltozott európai biztonságpolitikai helyzetre, a NATO új stratégiájára és a délszláv válságra
B Boyle Charles The dynamics of leadership
B Buknicz Ferenc A katonai stratégia, hadászat alapvető kérdései
B Bulyáki László A rádiótechnikai csapatok információs lehetősége növelésének módjai bonyolult légihelyzetben
B Burján Jenő A személyi állományra irányuló imperialista propaganda és lélektani hadviselés tartalma, erői-eszközei
B Bús János A tüzértisztképzés története a m. kir. Honvédségben, kiemelten a Ludovika Akadémián 1912-1944
B Busch Béla A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek és más alá-fölérendeltségi struktúrák szerint működő szervezetek keretében megvalósuló verbális deliktumokra
C Csabai György Az új szárazföldi harci technikai eszközök hatása az ellátó csapatok alkalmazására, a tevékenységük formáira, eljárásaikra, folyamatos szervezeti továbbfejlődésükre
C Csabai Károly A Magyar Néphadsereg hadtáp biztosításának megszervezése a korszerű háború kezdeti időszakában
C Csáky Imre A magyar királyság vármegyéinek címerei a XVIII-XIX. században
C Csányi Lajos A korszerű összfegyvernemi harc és hadseregméretű hadművelet gépjárműtechnikai biztosításának főbb kérdései
C Császár Lajos A vezetésbiztosító zászlóalj alkalmazása a gépesített hadtest védelmi hadműveletében
C Csatári Sándor A rádióelektronikai harc helyzete és továbbfejlesztésének fő iránya a Magyar Néphadseregben
C Csatári Sándor Egységes hírrendszer, illetve a rácsrendszerű híradás biztosítása az összfegyvernemi hadsereg hadműveleteiben
C Csefkó Tamás A lábnyomcsapás kriminalisztikai jelentősége
C Cseh Gábor Kockázatelemzési módszerek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek szabályozása területén
C Csendes László Kronológia a Honvédség történetéből
C Cserjési Ferenc Az alapfokú tisztképzés cél-, követelményrendszerének és tartalmának vizsgálata a további korszerűsítés érdekében
C Csery Péter A parancsnoki joggyakorlat területei és az arra való felkészítés a magyar honvédség katonai tanintézeteiben
C Csikány Tamás Az 1848/49-es szabadságharc honvédtüzérség megszervezése, fejlődése, valamint harci alkalmazásának elve és gyakorlata
C Csikós István Az Amerikai Egyesült Államok és a fejlett európai országok hadiipari kutatás-fejlesztésének fő irányai és az ezekből levonható következtetések a Magyar Honvédség hadiipari kutatás-fejlesztés lehetőségeire, különös tekintettel az elektronikai eszközök fejlesztésének és alkalmazásának bővítésére
C Csillag Ferenc A kézi lőfegyverek változása és hatása a harcászat fejlődésére
C Csobod Sándor Az írások és az iratok mint információhordozók és azok szerepe az ismeretlen bűnelkövetők felderítésében
C Csonka István A politikai munka háborús feladatai a megyei hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokságokon
C Csonka Lajos A Magyar Néphadsereg hátországvédelmi csapatai vegyi-, sugárfelderítő rendszereinek és feladatainak korszerűsítése, továbbfejlesztése
C Csontos András A haderőreform, a védelmi tervezés és az erőforrások kölcsönhatása
C Csordás Lajos A csapatrepülők hadtápbiztosítási rendszere és annak működése támadó hadművelet folyamán, különös tekintettel a szárazföldi csapatokkal elvonuló repülők hadtápbiztosítására
C Csuka Gyula A Belügyminisztérium Határőrség és a határterületi lakosság kapcsolata 1945-1987 között, különös tekintettel az önkéntes határőr mozgalom helyére, szerepére a Határőrség (belügyi szervek) munkájának segítésében
C Csurgai József Nukleárisbaleset-elhárítás és vegyi katasztrófák összefüggésrendszerének tudományos vizsgálata
C Csűrös János A fegyverzeti és technikai biztosítás elmélete, rendszere, egyes fogalmainak elemzése
C Csutorás Gábor Katonai repülőterek és repülési feladatok tűzvédelmének aktuális kérdései, különös tekintettel a tűzoltó szervezetek túlélést biztosító (STO) rendszerben való működésére
C Czank László A gépesített hadtest védelmi hadművelete anyagi szükségletei kielégítésének lehetőségei, különös tekintettel a lőszer- és üzemanyagellátásra
C Czékus János A légvédelmi rendszer hatékonysága a rádiólokációs biztosítás minősége függvényében
C Czintula György Az adatvédelem aspektusainak elméleti kérdései és gyakorlati megvalósulása a belügyi számítástechnikai rendszerekben
C Cziva Oszkár A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek hazai együttműködésének lehetőségei természeti és ipari katasztrófák felszámolásakor, fejlesztési lehetőségek a "katasztrófavédelmi" törvény hatálybalépése előtt
C Czuprák Ottó A tartalékos parancsnokok felkészítésének története, helyzete, fejlesztésének irányai a szárazföldi fegyvernemi szakok területén
C Czuth László A rádiótechnikai felderítés kialakulása, fejlődése és szerepe a szárazföldi csapatok csoportosításának, tevékenységének és valószínű szándékának felderítésében
D Damjanovics Imre Az ökológiai biztonság és a vegyivédelem
D Damó László A tudományos munkásság tézisszerű összefoglalása doktori fokozat elnyeréséhez
D Damó László A hadtápbiztosítás rendszerének, a hadtápvezetés rendjének főbb sajátosságai és alapvető változásai a többnemzetiségű front hadműveleteiben
D Danyi István Új elemek a harcvezetővé képzés módszertanában a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán
D Davola József A magyar katonai rendőrség
D Deák Ferenc Posta katonai szolgálat tevékenysége a szárazföldi-összfegyvernemi hadsereg vezetésének híradóbiztosításában
D Deák János A nemzeti katonai stratégia alapvető kérdései
D Deák Péter A Magyar Néphadsereg hadtápjának hosszabbtávú fejlesztése
D Deák Péter A szárazföldi csapatok anyagi biztosítására hivatott egységek és alegységek szervezeti korszerűsítésének útjai, működésük és vezetésük elvei
D Deczki Sándor Repülőgép fegyver gyakorló berendezés
D Dedinszky Ferenc Decentralizált integrált adatbázis-hálózat kialakítása a Magyar Néphadseregben
D Demeter György A NATO és fegyveres erői háborús készültségbe helyezése észlelésének és megállapításának lehetőségei rádiófelderítés útján
D Dérföldi László A katonai híradás fejlődéstörténete az I. világháború befejezéséig
D Déry Konstantin Kiegészítés a szárazföldi csapatok híradásszervezési elveire és követelményeire (tervezet) című szakutasításhoz
D Dettné Légrády Ilona A magyar vámszedés kialakulása és fejlődése a honfoglalástól 1300-ig
D Dinh Son Tu A frekvenciaszintézis általános rendszerelméletének és a rendszertervezésnek néhány kérdése
D Do Quoc Hoi A katonai tábori vezetékes hálózatban használt kis csatornaszámú vivőfrekvenciás berendezés integrált áramkörökkel való átalakítása
D Dobi József Az ellenség értékelésének elvei és módszere
D Dobó Ferenc A szállítások megszervezése, a folyamatosság biztosításának főbb sajátosságai a hátországból a több nemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtesthez
D Dombrády Lóránd A Horthy-hadsereg szárazföldi erőinek gépesítése a győri program időszakában (1938–1940)
D Dombrády Lóránd A Horthy-hadsereg szárazföldi erőinek gépesítése a győri program időszakában
D Dong Hoang Chink A rádiótechnikai csapatok hatékonyságának értékelése rádióelektronikai harc viszonyai között
D Doró György A fegyveres küzdelem gazdasági biztosítására és a honvédelmi kiadások alakulására ható főbb tényezők, problémák összefüggéseinek elemzése
D Drótos Béla A dandárszervezetű gépesített hadtest felderítő erőinek, eszközeinek alkalmazási lehetőségei és módjai a hadtest támadó hadműveletében
D Duchaj István A vasúti közlekedési alágazat háborús igénybevétele különös tekintettel az elszigetelt területek vasúti vonalszakaszainak üzemeltetésére
D Dsupin Ottó A Határőrség Viszonylati Parancsnokság és az alárendeltségében alkalmazásra kerülő erők feladatai konfliktushelyzet kezelésében
E Eleki Zoltán A magyar katonákkal szemben támasztott fizikai követelményrendszer hatásfokának vizsgálata, és az optimalizálás lehetőségei
E Endrődi István Az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság pénzügyi finanszírozása és együttműködése a Magyar Honvédséggel
E Enzsöl Gyula A páncélelhárítás főbb elvi és gyakorlati kérdéseinek elemzése védelemben
E Erdélyi Sándor A különböző egységek és magasabbegységek pusztításához szükséges lőszermennyiség vizsgálata, valamint a pusztítás mértékével kapcsolatos számvetések egységesítése a védelmi koncepció tükrében
E Erdős Sándor A BM határforgalom ellenőrzésében résztvevő sorállomány részére kiadott kézikönyv és egyes fejezeteinek továbbfejlesztése
E Eszenyi Imre A katonai szállítások feltételrendszerének vizsgálata, kiemelten a polgári logisztikai szolgáltató központok alkalmazására
F Fábián Gyula Erdős-hegyes terepen támadó összfegyvernemi hadsereg anyagi biztosítása
F Fabinyi József A Magyar Tüzérség nevezetesebb korszakai és egyéniségei
F Faggyas Zoltán A Határőrség feladatrendszerében és szervezeti felépítésében 1989 óta bekövetkezett változások gazdálkodásra gyakorolt hatásainak elemzése, a határőr gazdálkodás korszerűsítésének kutatása és tudományos vizsgálata
F Farkas József Katasztrófák, kompromisszumok, egységes ellátási elvek
F Farkas Pál A honi légvédelmi rakétacsapatok - ellenséges légierő hagyományos és tömegpusztító fegyverekkel mért csapásai következtében - megbontott harcrendje helyreállításának célszerű módszerei
F Farkas Róbert A tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között vívott összfegyvernemi harc tartalma, a harc elemei és azok néhány összefüggése
F Farkas Tivadar A katonai üzemmérnök képzés cél- és feladatrendszere meghatározását befolyásoló tényezők vizsgálata
F Farkas Tivadar A katonai műszaki (mérnök és közgazdász) - logisztikai tiszti alapképzés fejlesztése érdekében kifejtett tudományos tevékenységek és eredmények bemutatása - több tudományos munka és alkotás tézis-szerű összefoglalásával
F Farkasné Zádeczky Ibolya Tiszti követelményváltozás a kiegyezéstől napjainkig, prognózis a XXI. századra
F Fehérvári István A földrajzi tér, különösen az időjárás és terep hatása a szárazföldi csapatok harcára
F Fehérvári Tamás A csapatlégvédelmi rakéta komplexumok technikai kiszolgálásának korszerűsítése a 18 hónapos kiképzési rendszer és az egyesített technikai szolgálat keretében
F Fekete Károly A Magyar Honvédség állandó telepítésű kommunikációs rendszere továbbfejlesztésének technikai lehetőségei
F Fekete László Új forma és tartalom a katonai villamos-üzemmérnöki képzésben
F Felházi Sándor A magyar tábori tüzérség automatizált harc-, tűzvezetési és információs rendszerének kialakítási lehetőségei a NATO normáknak megfelelően
F Fenyő Tibor Nyugat-Németország katonai potenciálja
F Fenyves Péter A rádióelektronikai felderítés és az elektronikus célobjektum-tervezés hatékonyságának növelését biztosító fúziós elven alapuló adatfeldolgzási technológia vizsgálata
F Fenyvesi Károly A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO működési rendjében
F Fleischacker Ferenc A béketámogató műveletekben résztvevő erők logisztikai támogatása többnemzetiségű csoportosításban
F Fodor Kálmán A jász etnikai csoport története és hadtörténete a XIII. századtól a XVIII. század elejéig
F Földesi Ferenc A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920-tól a jelenlegi szervezeti rendszer kialakulásáig, valamint egy lehetséges szervezeti felépítése
F Földi József Változások a szocialista hadtudomány jellegében
F Földi László A Magyar Honvédség tevékenysége a vegyi katasztrófák elleni védelem összefüggés-rendszerében
F Forgácsné Göttler Viktória A francia katonai szaknyelv-oktatás tapasztalatai és korszerűsítésének lehetőségei
F Forgon Miklós A rádiólokáció tantárgy és a differenciált szakmai tanagyag-oktatás koordinációjának vizsgálata
F Forgon Miklós A differenciált szakmai tananyag oktatáskoordinációjának komplex vizsgálata a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Légvédelmi rakétatechnikai szakán
F Fórizs Sándor A határőr magasabbegységek és a gépesített lövész magasabbegységek (dandár) együttműködése
F Fórizs Sándor A határőr igazgatóság helye, szerepe, lehetséges feladatai rendkívüli állapotban a Magyar Köztársaság államhatára őrizetében és védelmében
F Frölich Róbert Fegyveres konfliktusok a Szentföldön a XX. században
F Fülöp Imre A hadsereg hadműveleti manővercsoport alkalmazása az összfegyvernemi hadsereg támadó hadműveletének kifejlesztése során, különös tekintettel a valószínű hadműveleti irány sajátosságaira
F Für Gáspár A katonaföldrajzi információk felhasználásának lehetőségei a parancsnokok és törzsek felkészítésének rendszerében, a NATO elvek figyelembevételével
F Fűrész József Sugárvédő vegyületek sejtszintű hatásának vizsgálata
F Furján Attila A tüzérfelderítés és a felderítési adatok integrált felderítési rendszerben történő feldolgozásának elvi és gyakorlati kérdései a Magyar Honvédségben
F Füzesi Ottó A csapatfelderítés elvi és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata az új katonai elgondolások alapján
F Füzesi Ottó A felderítés elméleti és gyakorlati kérdéseinek vizsgálata, különös tekintettel, az emberi erővel folytatott felderítésére
G G Fodor Andor Nukleáris támadóeszközök felderítése a hadsereg és a hadosztályok harctevékenységeiben
G Gaál Gyula Az embercsempész tevékenység megjelenési formáinak és módszereinek változásai a Magyar Köztársaság államhatárán 1991-2003 között
G Gál József Katasztrófavédelmi rendszer a polgári védelem tükrében
G Gál Péter Az összfegyvernemi hadsereg védelmének kialakulása az észak-olasz hadműveleti irányban, megtervezése és megszervezése csak hagyományos fegyverek, illetve az atomfegyverek korlátlan alkalmazása esetén
G Galambos Lajos A magyar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerének tartalmi módosulása a rendszerváltozás folyamatában
G Galovicz János A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia szervezetének és működésének fejlesztése
G Gáspár János A temesvári 1. önkéntes magyar hadosztály története
G Gáspár László A határőrség fejlődése 1950-1956 között
G Gáspár László A Magyar Határőrség szolgálati tevékenységeiben ható elvek érvényesülése és változásai 1945-től az 1980-as évek végéig
G Gáspár Tibor A fegyverzettechnikai eszközök technikai biztosítása korszerűsítésének lehetőségei a szárazföldi csapatoknál
G Gasparics Péter A légvédelmi rakétacsapatok felderítési-, vezetési- és tűzrendszere együttes vizsgálatának elvi kérdései a kis és földközeli magasságokon
G Gazda Pál A fegyverzet - mint homogén eszközcsoportokat alkotó technika - javításának korszerűsítésére irányuló néhány eljárás
G Geiger István A vegyivédelmi technikai eszközök kialakulásának előtörténete Magyarországon 1945-ig és fejlődéstörténetük a Magyar Néphadseregben 1988-ig
G Gelencsér Gyula Ismeretlen bűnelkövetők felderítésére irányuló mozgásfigyelés szervezésének matematikai modellje
G Gelencsér Nándor A Magyar Tanácsköztársaság belügyi népbiztosságának karhatalmi és állambiztonsági szervei
G Gellért Tibor Kronológia a honvédség történetéből 1945-1990
G Generál Tibor A hadszíntérelőkészítés közlekedési vonatkozásai, különös tekintettel a vasúti és közúti hálózat, valamint a járműpark fejlesztésére
G Gergely Attila A terrorizmus időszerű kérdései és elhárításának néhány jellemző sajátossága
G Gergely Attila A terrorizmus helyzete, főbb irányzatai és az ellene folyó eredményes harc néhány fontosabb kérdése
G Gindert Károly Az 1. Páncélos Hadosztály harcai a 2. Magyar Hadsereg doni hídfőcsatáiban : 1942. július-október
G Gion Béla Szárazföldi csapatok béke és hadi élelmezési normáinak képzése
G Gligor János A hadsereg és az erkölcs időszerű filozófiai kérdései
G Gligor János A katonai etika történetének és időszerű kérdéseinek vizsgálata
G Gőcze István A térinformatika alkalmazása katonaföldrajzi értékelések elkészítésének folyamatában
G Godó Gusztávné Az 1. bolgár hadsereg tevékenységéről szóló „Drávától a Muráig” c. monográfia és az ehhez készült kiegészítő
G Gőgh Ferenc A tüzérség technikai és lőeljárásai fejlődésének vizsgálata a századfordulótól 1918-ig
G Gombos István A gépesített hadtest légvédelmi oltalmazása védelmi hadműveletben
G Gömbös János A vadászpilóták morális, pszichikai, politikai felkészítésének társadalmi, szervezeti háttere, kondíciói, működési mechanizmusa
G Gorza Jenő A Magyar Honvédség informatikai rendszerének fejlesztése, az adatmodellezés szerepe a fejlesztési folyamatban
G Gráfik János Repülőgép fedélzeti adatközlő, illetve földi adatvevő repülés biztonságtechnikai rendszer, valamint repülés irányítástechnikai kisegítő alrendszer
G Grósz Zoltán A Magyar Honvédség ABV védelmének aktuális kérdései a NATO integrációval összefüggésben
G Gubicza József A BM Határőrség feladatai a Magyar Köztársaságra háruló menekültügyi feladatok megvalósításából
G Gubicza József A határőrség menekültügyi feladatai
G Gyaraki Károly A Magyar Néphadsereg csapatlégvédelmi rakétaegységek éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatai végrehajtásának és értékelési rendszerének továbbfejlesztése
G Gyarmati István A katonai erő és a külpolitika kapcsolatának változása a XX. század második felében
G Gyarmati József Többszempontos döntéselmélet alkalmazása a haditechnikai eszközök összehasonlításában
G Gyekiczkyné Kormos Zsuzsa Nők a hadseregben (Empirikus szociológiai és pszichológiai kutatás
G Gyimesi Gyula A hivatásos katonák életmódjának jellemző jegyei a 90-es évek elején
G Gyulai Gábor Az MH személyi dozimetriai rendszerének korszerűsítése
G Gyuricza Béla A szárazföldi haderőnem jövőbeni feladatai, fejlesztési irányai
H Hadnagy Imre József A rádiótechnikai csapatok harci lehetőségei
H Hadnagy Imre József A légierő haderőnem légvédelmi rendszerének harci lehetőségei
H Haig Zsolt A gépesített hadosztály elektronikai harcának megtervezése, megszervezése és vezetése, különös tekintettel az elektronikai helyzetértékelés korszerű módszereire
H Hajdú István A bekerítésben vívott harc sajátosságai, a harcászati magasabbegységek harca bekerítésben és a kitörés végrehajtásakor
H Hajdu József A hadtest védelmi hadműveletének vízellátása
H Hajma Lajos Az Amerikai Egyesült Államok katonai doktrínája
H Hajós Dezső A védelmi szektor kommunikációjának megváltozott kihívásai és lehetséges válaszai az önkéntes haderőre történő áttérés időszakában
H Halász András Az összfegyvernemi hadművelet rádióellentevékenységének korszerű technikai eszközei
H Halász János A katonai hivatástudat kialakulásának főbb periódusai, determináns elemei, a kialakulás folyamata
H Halász László Vegyifelderítő és egyéni vegyivédelmi eszközök
H Halmai Attila Passzív akusztooptikai modulátort tartalmazó optikai hírközlési rendszer
H Halusz József Dinamikus programozás alkalmazása hadművelet és harc modellezésében
H Hanuszka János A Magyar Honvédség országunk megbízható védelmére történő felkészítésének, ezen belül a szárazföldi csapatok első védelmi hadművelete előkészítésének főbb kérdései
H Harai Dénes A kommunikáció jelentősége, funkciói és sajátosságai a Magyar Honvédségnél az állomány közgondolkodásának, meggyőződésének, közvéleményének formálásában
H Harvalyi László A műszaki felderítés megszervezésének elvi és gyakorlati kérdései a hadsereg első védelmi hadműveletében
H Harcz Tibor Az akadémián folyó képzés korszerűsítésének lehetőségei a tudományos követelmények figyelembevételével
H Hautzinger Gyula A katonai gazdásztiszt-képzés elemzése és továbbfejlesztésének lehetőségei
H Hautzinger Gyula Az átalakuló honvédelem koncepciójának aspektusai, különös tekintettel a nemzetőrség megalapításának lehetőségére
H Havas Tibor A haditechnikai szolgálati ágak hivatásos tisztjei előmeneteli rendszere korszerűsítésének lehetősége
H Hegedűs Zoltán A lőviszonyok táblázati értékétől való eltérés miatti javítások meghatározása előre elkészített táblázatok segítségével
H Hegedűs Róbert A Varsói Szerződés kollektív biztonsági rendszerétől az önálló, nemzeti honvédelmi koncepcióig
H Hegyesi József A fenntartó (haditechnikát üzembentartó) szakemberek képzési folyamatának megtervezése rendszerkutatási eredmények alapján kidolgozott módszerekkel
H Héjja István A Magyar Népköztársaság közlekedéshálózatának katonaföldrajzi értékelése különös tekintettel a közúthálózatra
H Helgert Imre Budapesti Városparancsnokság 1918 - 1941
H Hellán János A védelem szilárdságának és mozgékonyságának kapcsolata a dandár védelmi harcában
H Herczeg György Civil kontroll a védelmi szektorban: a nemzetközi és a hazai elmélet és gyakorlat. A magyar modell születése
H Hideg János A magyar űrhajósjelöltek orvosi kiválogatása és az első szovjet-magyar űrrepülés során szerzett tudományos tapasztalatok felhasználása vadászpilóták alkalmasságának elbírálásában
H Hinek Emil Az ország légvédelme megszervezésének alapjai és légvédelmi erők, eszközök vezetésének néhány kérdése a háború kezdeti időszakában
H Ho Ngoc Ba Impulzus üzemű rádiólokátorokban alkalmazott digitális mozgó-tárgy indikáló (DMTI) rendszerek néhány kérdésének vizsgálata
H Höflinger József A gépesített lövészdandár védelme lakott településen
H Hóka Miklós A Magyar Honvédség harcászati rádiórendszerének kialakítási lehetőségei egyes NATO-tagországok rádiórendszereinek tükrében
H Holló József A szárazföldi csapatok felkészítése alacsony és középmagas hegységben, erdős terepen folytatott harcra
H Honfi Attila A katonai fegyelem és a bekövetkezett katonai és köztörvényi bűncselekmények összefüggései a Magyar Honvédségnél 1991. január 1 - 1999. december 31. közötti időszakban
H Horpácsi Ferenc A határőrség minősített időszaki feladatai, különös tekintettel a bevetési szervek alkalmazására
H Horváth Antal A parancsnoki és törzsmunkában alkalmazható matematikai modellek
H Horváth Attila A Magyar Királyi Honvédség szállító szolgálatának működési elvei és annak gyakorlati kérdései
H Horváth Csaba A magyar királyi honvédség felderítő rendszerének elvi és gyakorlati kérdései (1924-1942)
H Horváth József A költségvetési, kincstári gazdálkodás helye a piacgazdaságban, a honvédelmi ágazat kapcsolati rendszere, sajátosságai, a fejlődés irányai
H Horváth Kristóf Csaba Forrástag meghatározása a kibocsátást megelőzően reaktorbalesetek esetén
H Horváth László Az előrelátás szerepe a dandár védelmi harcának előkészítésében és vezetésében
H Horváth László Az előrelátás szerepe a dandár védelmi harcának előkészítésében, vezetésében és személyi veszteségei pótlásában
H Horváth Miklós Az 1956-os forradalom és szabadságharc hadtörténelmi vonatkozásai
H Horváth Tibor A személyi állomány védelmét biztosító erődítési építmények fejlődésének vizsgálata és a továbbfejlesztés lehetséges irányai
H Horváth Zoltán A repülő csapatok alkalmazása a felderítésben
H Hubina István A geotextíliák alkalmazhatóságának lehetőségei a műszaki biztosítási feladatok végrehajtásában
H Hugyik András Ukrajna biztonságpolitikája, 1991-2000
H Hullám István Az extrém megterhelések mentális következményeinek multifaktorális vizsgálata és elemzése : az eredmények alkalmazhatósága az alkalmasságot és beválást vizsgáló szakértői rendszerek fejlesztsében
H Hülvely Lajos A Magyar Honvédség személyi kiegészítési rendszerének átalakítása, vegyes rendszerről, önkéntes rendszerre
H Huszár András A védelmi szférában dolgozókat érintő egyes környezeti ártalmak orvosbiológiai és bioetikai vizsgálata, a megelőzés lehetőségei
I Iván Dezső A Magyar Néphadsereg repülő csapatainak története
I Iványosi Szabó István A gépesített hadtest összegezett pusztítóképességének meghatározása, és a megosztott irányzású tüzérség részére kiutalt lőszer elosztása védelemben
I Izsa Jenő A biztonsági tisztek szakirányú képzésének célrendszerét meghatározó tényezők elemzése
J Jakab Gyula A honi vegyes légvédelmi rakétadandár harci lehetőségének meghatározására, tűzrendszerének értékelésére vonatkozó elvi és gyakorlati kérdések
J Jakab László A repülőcsapatok vegyivédelmi biztosítása
J Jakab László A vegyivédelmi biztosítás fejlesztése, jövője a repülőcsapatoknál
J Jákó Gyula A műszaki zárak nyilvántartásának, tervezésének és az aknaveszély jelzésének új módszere
J Jákó Gyula A műszaki zárak nyilvántartásának és az aknaveszély jelzésének új módszere
J Jakus János A magyar királyi Honvédség IV. önálló hadteste és a belőle kifejlesztett 3. hadsereg működése 1944. szeptember 2-tól október 5-ig terjedő időszakban
J Jankó Gyula A harctevékenység vezetéséhez szükséges információk gyűjtésének, feldolgozásának elméleti és gyakorlati kérdései az ALMÁZ-2 automatizált vezetési komplexummal felszerelt MN Légvédelmi és Repülő Központi Harcállásponton
J Janza Károly A védelemgazdaságtan föbb tudományelméleti problémái
J Janza Károly Javaslat a híradó alkatrészgazdálkodás korszerűsítésére
J Jároscsák Miklós A befogadó nemzeti támogatás előkészítése és végrehajtása érdekében megoldandó feladatok a honvédség logisztikai rendszerében
J Jászay Béla A nyugat-európai országok katonai integrációjának új vonásai és védelemgazdasági aspektusai
J Jászay Béla A nyugat-európai országok katonai integrációjának új vonásai és védelemgazdasági aspektusai
J Jávor Endre A Befogadó Ország logisztikai támogató tevékenysége többnemzetiségű békefenntartó hadműveletben, különös tekintettel a magánjogi szerződések alapján történő végrehajtására
J Jeney Géza A hadtáp üzemgazdaságtan elméleti alapjai
J Jószai János A határőrség objektumainak őrizete és védelme
J József István Szerződéses katonák alkalmasságvizsgálatának és munkahelyi szocializációjának elemzése a Magyar Honvédségben
J Juhász Attila A demográfiai helyzet hatása a sorköteles állományra és a fegyveres erők béke kiegészítésére, az ezzel összefüggő problémák és megoldásuk lehetőségei
J Juhász László Az ABV felderítés béke és háborús feladatainak összehangolása a hazai gyakorlat és a NATO elvek alapján
J Juhász Pál A hadtudományi kutatómunka felsőszintű tervezése
J Jászay Béla Az euro-atlanti integráció kialakulásának és fejlődésének védelemgazdasági aspektusai
K Kádár Pál A katonai szolgálat alatt keletkező sérülések epidemiológiai-statisztikai elemzése
K Kádas Géza Az idegen nyelv és a katonai szaknyelv oktatásának helyzete, fejlesztésének lehetőségei a Magyar Honvédség tanintézeti és tanfolyami képzésében
K Kalló Péter Változtatható fókusztávolságú objektív alapváltozata - speciális célra
K Kántor Raimund Mérgező harcanyagok detektálása, különös tekintettel az idegméreg típusú fajták tábori viszonyok közötti felismerésének lehetőségére
K Kanyó Lászlóné A honvédtiszti pályát választó, katonai vezető szakos hallgatók rekrutációja
K Károlyi László Az információvédelem biztonságát növelő, műszaki-kriptoanalitikai támadási módszerek elleni defenzió
K Kasza Zoltán A NATO logisztikai munkacsoportok tevékenysége a katonai termelői logisztikai képességekkel való harmonizálás érdekében
K Kaszai Pál A különleges (katonai tematikus) térképek tartalma és formája a Magyar Honvédség követelményeinek tükrében
K Katona István A gépesített hadtest felderítő rendszerének képességei és lehetőségei a védelem előkészítése és végrehajtása időszakában
K Kazinczi István Összfegyvernemi hadsereg első hadműveletének lőszerrel történő biztosítása
K Kazinczi István Az anyagi-technikai biztosítás szervezeti struktúrájának korszerűsítése hadműveleti és harcászati relációban
K Kecskeméti Sándor A Magyar Honvédség csapatrepülő alakulatai és a polgári védelem együttműködésének elvei és gyakorlati módszerei a katasztrófaelhárításban
K Kedves Gyula A 48. honvéd zászlóalj története az 1848-49-es szabadságharcban (mint az önkéntes alakulatok regularizálásának sajátos típusa)
K Kelemen Mihály A műszaki biztosítási szakfeladatok végrehajtásának érdekében végzett tevékenységek munkaszervezési módszerei
K Kelemen Mihály A műszaki biztosítási szakfeladatok végrehajtásának érdekében végzett tevékenységek munkaszervezési módszerei
K Kende György Számítógép-hálózat alkalmazása a tüzérosztály tűzvezetési információs rendszerében
K Kende György Számítógép-hálózat alkalmazása a tüzérosztály tűzvezetési információs rendszerében
K Kender Antal A hagyományos eszközökkel megvalósított aknásítási és aknamentesítési tevékenység várható fejlődése a szárazföldi hadműveletekben
K Kéri Nagy Zsolt A Magyar Köztársaság és a magyar nemzet biztonságát, stabilitását befolyásoló kockázatok és kihívások elemzése a nemzeti biztonsági stratégia továbbfejlesztése tükrében
K Keserű György Utasítás a háborús egészségügyi anyagi-technikai ellátás megszervezésére (Eü/60) című szolgálati könyv és annak tudományos ismertetése
K Kimber Anthony More for less and activity based costing (ABC)
K Király György A szárazföldi összfegyvernemi hadsereg főcsapásának irányába támadó gépesített (harckocsi-) hadosztály rádióelektronikai harcának tervezése, szervezése és vezetése
K Király László A gazdaság védelmi felkészítésének (gazdaságmozgósítás) egyes kérdései a tervgazdaságból a szociális piacgazdaságba átmenet időszakában
K Kiss Géza A "II. Rákóczi Ferenc" Katonai Középiskola története a tisztképzés szolgálatában
K Kiss Károly A légvédelmi rakétacsapatok harctevékenységének vegyivédelmi biztosítása
K Kiss Károly Szervezési döntéselőkészítés
K Kiss Lajos Perspektivikus katonai repülôgép-típusok manôver-repülôtérrôl történô üzemeltetésének néhány mérnök-műszaki kérdése
K Kiss Lajos A Magyar Népköztársaság fegyveres erői
K Kiss Mihály A megyei rendőr-főkapitányságok gazdálkodási - működési - fenntartási rendszerének fejlesztése
K Kocsis Bernát A fegyelemszilárdítás problémái, a katonai fegyelem korszerű értelmezése és a fegyelemre nevelés újszerű módszereinek alkalmazása
K Koczka Ferenc A négyéves főiskolai rendszerű híradótiszt-képzés és továbbfejlesztésének lehetőségei
K Koczka József A Magyar Néphadsereg rádiótechnikai csapatainak és vezető szerveinek története 1945-től 1980-ig
K Kolozsvári Sándor A híradással szemben támasztott alapvető hadműveleti-harcászati követelmények, mint az egységes hírrendszer minőségi mutatói és számvetésük célszerű módszerei
K Koltainé Tóth Márta A Belügyminisztériumi tudományos kutatómunka információáramlásának modellje: hálózati problémái, kritikus pontjai, szaknyelvi sajátosságai és fejlesztésének lehetőségei
K Komor Levente Emberi erőforrás és hadsereg
K Kónya József A határőr szakismeretek helye, szerepe a tudományos ismeretek rendszerében, a határőr szakirodalom bázisa, témamegoszlása, a tudományos munka információellátásának korszerűsítése
K Körmendy István A hadtápmanőver újszerűen jelentkező kérdései az összfegyvernemi hadsereg támadó hadműveletének hadtápbiztosításában
K Kormos László A katonai légierő hadműveleti művészete
K Kőszegvári Tibor Az ellenség diverziós erői és az általuk szervezett ellenforradalmi gerilla-bandák elleni fegyveres harc problémái a hadműveleti területen és a hátországban
K Kőszegvári Tibor Az ellenség diverziós-felderítő tevékenysége és az ellene folytatandó harc elvi és gyakorlati problémái a koszerű háború követelményei tükrében
K Kötél Gyula A programfejlesztés módszertani kérdései a katonai információfeldolgozási rendszerek fejlesztésében
K Kóthay János Gépesített lövész és harckocsi dandár menetének és harctevékenységeinek fegyverzeti és technikai biztosítása
K Kovács Attila Az ország-mozgósításra kidol­gozott spe-ciális intézkedési tervek végrehajtásának ve­zénylése hálódiagram mód­szerrel
K Kovács Ferenc A NATO biztonsági beruházási program integrálása a magyar nemzetgazdaság , az országos és katonai infrastruktúra, valamint az államigazgatás rendszerébe
K Kovács Gábor A határőrizet alapelveinek érvényesülése az államhatár operatív biztosításában
K Kovács György A csapatlégvédelmi parancsnokok és törzsek hadműveleti-harcászati felkészítésének megvalósítása és továbbfejlesztési lehetőségei
K Kovács Ignác Adatok az aeroszolok háborús alkalmazása és az ellenük való személyi védelem kérdéseihez
K Kovács István A Kassa város ellen 1941. június 26-án végrehajtott légitámadás körülményei
K Kovács Jenő Ellentmondások a hadművészet elméletében az ütközet értelmezése körül. Az ellentmondások feloldásának lehetséges útjai, különös tekintettel a hadsereg találkozó ütközet megvívásának módjára
K Kovács József A korszerű védelem problémái és fejlődésének irányzata
K Kovács Károly A titkosszolgálatok szervezetének és működésének társadalmi meghatározottsága
K Kovács Pál Sándor A honi légvédelmi rakétadandár tüzelési változatainak előkészítése a modellezés grafoanalitikus módszerével
K Kovács Sándor A honi és csapatlégvédelmi rakéta készültségi erők és eszközök együttes harci alkalmazásának lehetőségei és vezetésének módjai
K Kovács Sándor A polgári védelem műszaki feladatai a lakosság tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelmének előkészítésében
K Kovács Tibor A gépesített lövészdandár harctevékenységi körzet erődítési berendezése földmunkái összehasonlító vizsgálata a Magyar Köztársaság jellegzetes tájegységein
K Kovács Vilmos A Magyar Királyi Honvédség tábori tüzérségének lőszerei 1913-1945
K Kovácsné Nábrádi Márta Az amerikai angol nyelvoktatás bevezetése, megszervezése és perspektívája a magyar tisztképzésben
K Kovács Tibor GC és GC-MS mérőműszerek alkalmazhatóságának vizsgálata mérgező harcanyagok kimutatására különböző mintákból
K Kováts Tibor A parancsnoki elhatározás előkészítésének támogatása számítógépes módszerekkel a honi légvédelmi vezetési szinten
K Kováts Zoltán A gáznyomásmérés gyakorlati problémái kézi lőfegyverekben
K Kozma Endre A Magyar Köztársaság területének katonaföldrajzi értékelése, különös tekintettel az ország védelmi lehetőségeire
K Krizbai János Az emberi erőforrás hatékony felhasználásának lehetőségei a demokratizálódó társadalom hadseregében
K Kunos Bálint A honvédelem fejlesztését biztosító programköltségvetések elkészítésének elvi alapjai
K Kurta Gábor Védelmi hadművelet(ek) - harcok légvédelmének rádiólokációs biztosítása
K Kurucz István A honi rádiótechnikai egység (magasabbegység) harcvezetési és harctevékenységi folyamatainak korszerűsítése, a vezetéstechnikai eszközök rendszerbe állításával összhangban
K Kurucz Tibor A Magyar Népköztársaság háborús egészségügyi anyagellátási rendszeréről
L Ladányi László A légicsapás objektumainak jellemzése és pusztításuk hatékonyságának értékelése
L Lajtos Béla A tudományos továbbképzés helyzete, korszerűsítésének főbb irányai és feladatai a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián
L Láng György A büntetőjog-politikai elvek érvényesítése a bűnmegelőző és bűnfelderítő tevékenységben
L Lánszki János Az MNK közlekedési rendszerének értékelése, különös tekintettel a vízi közlekedésre
L Lantódi József A honi és a front (hadsereg) légvédelem együttműködésének elvei, a front (hadsereg) első támadó hadművelete, a honi légvédelmi rendszer oltalmazási körzethatárának kiterjesztése időszakában a Magyar Népköztársaság viszonyai között
L Lapos Mihály Az MN hadtáp fejlődését befolyásoló tényezők és a fejlesztés várható irányai, tendenciái az elkövetkező 10-15 évben
L László András A digitális hírközlés kialakulása és fejlődése, megjelenése és alkalmazási lehetőségei a Magyar Honvédség hírrendszerében
L László Antal A környezetbiztonság és a katasztrófa menedzsment
L Le Khoi Tápáramnövelővel bővített negatív impedenciájú erősítő
L Le Manh Tru A földi rádiólokátorok technikai biztosítási rendszere néhány folyamatának vizsgálata
L Lehel György Az összfegyvernemi hadsereg híradásának vezetése
L Léka Gyula A hidrotechnikai zárak hadműveleti-harcászati jelentősége és fegyveres harcra gyakorolt hatásuk az ausztriai hadműveleti irányokban
L Lengyel Endre A M. kir. 20. honvéd híradó zászlóalj
L Ligeti Rudolf Hadsereg felvonulásának (szétbontakozásának) megszervezése és végrehajtása az első támadó hadművelet megvívásához, a háború kezdeti időszakában
L Lindner Miklós Az összfegyvernemi hadsereg híradása továbbfejlesztésének lehetőségei a koalíciós összetétel vezetési igényeinek figyelembevételével
L Lóránt Imre A szükséges hagyományos tűzerő megállapítása
L Lóránt Imre A csöves tüzérség jelentősége az atomfegyverek tükrében
L Lőrincz István Az adatmodellezés lehetőségei a katonai felderítés információs rendszerében
L Lovász Zoltán A szárazföldi csapatok lőszerbiztosításának újszerű vonásai, a fejlesztés tendenciái, az új védelmi koncepció tükrében
L Lukács László A Magyar Honvédségnél alkalmazott robbanási eljárások és robbanóanyagok legfontosabb részterületei fejlődésének vizsgálata és a továbbfejlesztés javasolt irányai
L Lükő Dénes A légierő helyének, szerepének, rendeltetésének, és feladatrendszerének és alkalmazási alapelveinek vizsgálata a Magyar Köztársaság NATO-integrációjának tükrében
L Lukovics József A rejtjelzési algoritmusokkal szemben támasztott minimális biztonsági követelmények
M Magyar István A brit hadsereg tisztje
M Magyar László Rendszerfejlesztési módszertan számítógéppel támogatott információfeldolgozási és adatfeldolgozási rendszerek szervezéséhez
M Majer István A honi légvédelmi rakétadandár (-ezred) harctevékenységének végrehajtása és vezetése
M Makkay Imre Rádióelektronikai lefogás szervezése a frekvenciaugrásos rádióösszeköttetésekkel szemben, különös tekintettel a felderítés és analizálás technikai vonatkozású kérdéseire
M Malomsoki József A hivatásos tiszti pálya társadalmi tényezői
M Maloványi Sándor A légi ellenség harctevékenységének modellezése grafoanalitikus módszerrel
M Márfi László A környező országok légierejének lehetőségei a határmentén települt rádiótechnikai alegységek lefogására
M Markó György A Honvédelmi Minisztérium szervezete
M Maros István Az újoncok edzettségének vizsgálata, az edzettségben bekövetkezett változások a katonai szolgálat ideje alatt, különös tekintettel a gépesített lövész katonák sajátos harctevékenységére
M Máté László Inkorporált nukleáris hasadványtermékek kiürülésének fokozása
M Matus János A biztonság, a gazdaság és a kölcsönös függőség problémái a nemzetközi kapcsolatok elméletének különböző irányzataiban
M Meglécz Miklós Zasecka adernyh vzryvov, radiacionnaa i himiceskaa razvedka v pervyh armejskih operaciah, provodimyh v gorno-lesistoj mestnosti
M Mészáros Gyula A magyar összfegyvernemi hadsereg repülőcsapatainak helye, szerepe, alkalmazásának lehetőségei, struktúrájának és vezetési rendszerének korszerűsítésével kapcsolatos feladatok
M Mészáros István A saját vadász- és az ellenséges harcászati repülőgépek repülő-harcászati lehetőségeinek értékelési módszerei
M Mészáros László Pedagógiai képességek kialakítása és fejlesztési lehetőségei a tiszti főiskolák hallgatói körében
M Miklós Ferenc A honi légvédelmi csapatok híradása 1962-1991-ig
M Molnár László Implóziós robbantás
M Molnár Mihály A Magyar Honvédségben folyó számítógépes adatvédelem továbbfejlesztésének lehetőségei és főbb feladatai
M Móricz Lajos A hadtudomány általános elméletének alapvető elvi és módszertani problémái és azok megoldása a Magyar Néphadseregben
M Móricz Lajos A szárazföldi csapatok korszerű mozgósításának magyarországi problémái
M Mórocz Lajos A katonai doktrínák változását meghatározó főbb tényezők
M Mórocz Lajos Az összfegyvernemi hadsereg vezetése hatékonyabbá tételének útjai és módszerei támadó hadműveletben
M Morvay József A Magyar Honvédség repülő és légvédelmi hadtest csapatai harctevékenysége anyagi-technikai (logisztikai) biztosításának sajátosságai
M Mosonyi Levente A magyar katonai nevelés történetének egyik kiemelkedő fejezete
M Mózes János A belügyi szervek gazdálkodásának és a személyi állomány illetményviszonyainak jelenlegi jellemzői és korszerűsítésének lehetőségei
M Mueller Othmár Korszerű szükséganyagból készített robbanó szerkezetek alkalmazásának és hatástalanításának sajátosságai, a jövőbeni fejlesztés irányai a terrorizmus figyelembevételével
M Munk Sándor Harcászati szintű számítógépes harctevékenységi modellek kialakítása és alkalmazási lehetőségei a ZMKA-n
M Munkácsi József A hadsereg hadműveleti manővercsoport felderítő biztosításának lehetőségei a délnyugati hadszíntéren
N Nacsa Antal A harci helikopterek alkalmazása városharcban
N Nagy Gábor A páncélos és gépesített magasabbegységek alkalmazásának második világháborús tapasztalatai és azok felhasználása a korszerű viszonyok között
N Nagy György A határforgalom és határforgalom ellenőrzés története 1945-1980
N Nagy György Magyarország határforgalmat ellenőrző szervezetének, a szervezet feladatrendszerének, alkalmazott módszereinek változása 1945-1991 között
N Nagy István Az atomcsapások hatásossága értékelésének alapjai
N Nagy István A tüzérségi tűz hatékonyságának vizsgálata a védelmi jellegű tevékenységek tükrében
N Nagy József A BM Határőrség szervezetének, létszámának, területi elhelyezkedésének és tevékenységének fejlődése 1958-tól 1988-ig
N Nagy Kálmán A Magyar Honvédség hivatásos állományának véleményváltozásai a rendszerátalakulás időszakában /a közvéleménykutatások tükrében/
N Nagy Lajos A fegyveres erők hadkiegészítésének, valamint a katonai szolgálatteljesítés rendszerének egyes szervezési vonatkozású problémái és ezek megoldásának lehetséges iránya
N Nagy Lajos A dandárszervezetű hadtest vezetésének problémái és megoldásuk lehetséges útjai támadó hadműveletben
N Nagy László Csapatok külföldi állomásoztatásának elméleti és gyakorlati kérdései Európában a második világháború után
N Nagy László A szovjet-amerikai kapcsolatok katonapolitikai aspektusainak elemzése, valamint a magyar katonapolitikára gyakorolt hatásuk vizsgálata az 1945 utáni időszakban
N Nagy Miklós A légvédelmi rakéta magasabbegység tűzrendszerével szemben támasztott követelmények teljesítésének lehetőségei
N Nagy Miklós Mihály Dinamikus katonaföldrajz
N Nagy Pál Az ellenséges repülőgép-fedélzeti rádiólokátorok zavarásának matematikai modellezése, jelfeldolgozó és zavarvédelmi rendszerük értékelése alapján
N Nagy Pál Távérzékelők és szenzorok alkalmazásának modellezése a parancsnoki döntéstámogatás rendszerében
N Nagy Sándor A katonai pályárairányítási propaganda tapasztalatai, lehetőségei, feladatai
N Nagy Sándor A hagyományos fegyverzeti eszközök hadműveleti viszonyok közötti technikai biztosítása korszerűsítésének főbb irányai
N Nagy Tamás Fordulattól forradalomig a Magyar Dolgozók Pártja katonapolitikája 1948-1956
N Nagy Tibor A szárazföldi csapatok gyakorlatai, mint a hadtudományi kutatás alapvetően fontos területe
N Nagyné Babics Éva Katonai hivatás tiszti értékrend a harmadik évezred küszöbén Magyarországon
N Négyesi Lajos A szentistváni állam hadügye
N Nemes István A katonai doktrína tételeinek és a haditechnika fejlődésének kölcsönhatása az USA és a NATO katonapolitikai és katonai tevékenységében 1949 és 1985 között
N Nemeskey András A katonai építő (építéskivitelező és közlekedésépítő) középkáder-képzés néphadseregi tapasztalatai, a fejlesztés lehetséges irányai
N Németh Ottó A Zrinyi Miklós Katonai Akadémián folyó tudományos munka fejlődése, területei, tartalma és perspektivái, különös tekintettel a hallgatók tudományos munkájára
N Németh Béla Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonységa fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben
N Németh Ernő A Magyar Köztársaság vasúthálózatának helye, szerepe, igénybevétele és üzemeltetése a honi területen vívott védelmi hadműveletben
N Németh Ernő Adalékok az Osztrák-Magyar Monarchia katonai közlekedési és vasúti szerveinek (különös tekintettel a Magyar Királyi Honvédség, a Magyar Királyi Államvasutak) történetéhez és első világháborús szerepléséhez 1868-1918
N Németh Ervin Az összfegyvernemi hadsereg magasabbegységei, egységei és alapegységei állásai, elhelyezési körletei erődítési berendezésének komplex vizsgálata és hatásossága a korszerű harcban, hadműveletben
N Németh József A Szlovák Köztársaság biztonságpolitikája és a magyar kisebbség helyzete
N Németh Károly Az összfegyvernemi hadsereg hadműveleteihez szükséges anyagi eszközök utánszállítása tervezésének katonai műveletkutatási problémái és megoldásuk számítástechnikai lehetőségei
N Németh László A túlzott alkoholfogyasztás által okozott karriertörések okai és körülményei a katonai pályán az 1980-as években, elvárások a honvédtiszt magatartásával szemben (kultúrtörténeti és hadtörténelmi háttérrel)
N Németh Miklós Repülésirányító tisztjelöltek és a repülőcsapatok harcálláspontjai állományának felkészítésére és gyakoroltatására alkalmas autonóm trenázsrendszer, alkalmazási módszertana, lehetőségei a főiskolai képzésben, a kiképzett állomány kiképzési szintentartásban
N Nguyen Dinh Van Deltamodulációs beszédjelek predikciós kódolása
N Nguyen Ngoc Luong Korszerű kis-zajú mikrohullámú erősítők, különös tekintettel a változó kapacitású parametrikus erősítőkre (tervezés és realizálás kérdései képlékeny hordozón)
N Nógrádi György A Németország Szociáldemokrata Pártja (SDP) biztonságpolitikája történelmi változásainak egyes kérdései, 1949-1982
N Nógrádiné Kiss Magdolna A nyelvi képzés változásai és strukturáltsága a Magyar Honvédségnél a rendszerváltástól napjainkig
Ó Ölvedi Ignác Az 1. Magyar Hadsereg története
O Ölvedi Ignác Tiszántúl felszabadítása
O Ónodi István A Magyar Néphadsereg gyógyító-megelőző ellátása fejlődési tendenciáinak feltárása prognosztikai módszerekkel
O Orbán Imre A gépesített hadtest védelmi hadműveletének elvi alapjai és végrehajtásának főbb kérdései
O Orodán Sándor A határőrség művelődési tevékenységének története 1945-től 1990-ig
O Orosz László Készletek szerepe a gazdaságban, jellemzői a Magyar Honvédségnél, megjelenésük a számvitelben
O Oroszi Antal A Magyar Királyi Honvédség szellemi és erkölcsi felkészítésének szervezeti formái és főbb sajátosságai 1920-1945
O Oroszi Antal A Magyar Királyi Honvédség szellemi és erkölcsi felkészítésének szervezeti formái és főbb sajátosságai
O Ország Imre A rendszeresített harci repülő eszközök fedélzeti berendezései megbízhatóságát és élettartamát meghatározó főbb tényezők számítási módszerei
O Osváth Zoltán A híradótechnikai biztosítás vizsgálata az anyagi-technikai biztosítás rendszerében
Ó Ősz Sándor A rádiólokátorok által felderített célok adatainak feldolgozása integrált automatikus rádiólokációs-információs rendszerrel
Ö Ősz Sándor Primer és szekunder rádiólokátorok analóg és digitális légihelyzet-információinak videokoherens feldolgozási lehetőségei számítógépes támogatással
Ö Oszer Lajos Katonai gazdálkodási szemlélet érvényesülése a Magyar Honvédségnél napjainkban, különös tekintettel az intézményeknél folyó gazdálkodásra
Ő Oszetzky Tamás Olaszország hadipotenciálja és mozgósítási lehetőségei
Ő Óvári Gyula Nyugati és szovjet gyártmányú légi járművek együttes üzemeltetésének, valamint repülő mérnök-műszaki biztosításának lehetőségei az MH repülő alakulatainál
P Padányi József A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei és feladatai békeidőben a természeti- és civilizációs katasztrófák megelőzésében és a következmények felszámolásában
P Pados Ferenc A Magyar Köztársaság katonai veszélyeztetésének lehetséges esetei, és fegyveres ereje alkalmazásának elvei, politikai következményei
P Pados László A rádióelektronikai harc helye, szerepe és feladatai a csapatrepülők harctevékenységében
P Palásthy István Haditechnikai eszközök forró gőz-gáz elegyes vegyimentesítése
P Pálfalvi Csaba Stratégia a Magyar Honvédség békevezetésében
P Pálvölgyi László A hivatásos állományra épülő határőrizeti rendszer kialakulása, működése és a működés általános elvei
P Pándi Erik A magyar kormányzati távközlés egységesítésének hatása a rendvédelmi-, katonai-, és közigazgatási kommunikációs rendszerek megszervezése és irányítása
P Papp György Számítógép-hálózatok kommunikációs rendszerébe történő illegális beavatkozások detektálása és nyilvántartása
P Papp Lajos A hadszínterek topográfiai térképezésének fejlesztési irányai
P Papp Tibor Modell és szimuláció alkalmazása a légierő vezetési irányítási rendszerének információ technológiai fejlesztése során
P Parádi József A magyar állam határőrizete
P Parapatics Mártonné Az értékelés és elemzés továbbfejlesztését szolgáló alapadatok valóságtartalmának megteremtése a katonai gazdálkodás területén - az új számviteli törvény szellemében
P Párdi Mátyás A fegyveres erők és a katonai ügyészek együttműködésének elméleti és gyakorlati kérdései
P Pásztor László Az ideiglenes kötelékekkel és razziával összefüggő elmélet és gyakorlat néhány problémája, a továbbfejlesztés lehetőségei
P Pataky Iván A megyei polgári védelmi feladatok végrehajtásának vezetése háborúban
P Pável Györgyné Szegő Krisztina A haditudósítás fejlődése a XX. században
P Pekó József A szárazföldi dandárszervezetű hadtest támadó hadművelet elvi alapjai és végrehajtásának néhány főbb kérdése
P Penczner Bertalan A harctevékenységek politikai munkájának és akadémiai oktatásának néhány kérdése
P Pesta Imre A katonai híradás technikai rendszere
P Peták György A rendszeresített harci repülő eszközök üzembentartási rendszerének megbízhatóságát növelő főbb tényezők meghatározása és számítása
P Phan Chi Néhány fontos műszaki jellemző és követelmény meghatározásának módszere a gyalogsági fegyverek szerkesztésében és gyártásában
P Pick Róbert Az automatizált rádiófelderítő rendszer elmélete, tervezése és gyakorlati megvalósítása
P Pick Róbert A rádióadók rádióirányméréssel történő helymeghatározásának optimális módszere
P Pintér István A járműfedélzeti sugárszintmérés elvei és gyakorlati megvalósításuk harctevékenység illetve nukleáris baleset-elhárítás során
P Pintér István A katonai vezetési stílus összetevôi, a katonai vezetés stílusának jellemzô vonásai egységszinten
P Pintér Mihály A gépesített hadtest menetének elvi alapjai, végrehajtása és vezetése
P Piószeghy János A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia nappali tagozatán folytatott tisztképzés 1950-1975 között
P Pirityi Sándor A leszerelés
P Piroska Gergely György A belballisztika fő feladatának numerikus megoldására alapuló modell megalkotása porózus lőporokra
P Pix Gábor A lélektani műveletek jellemzőinek vizsgálata
P Pleskó Kálmán Az MN harckiképzésének (csapatkiképzésének és alapfokú káderképzésének) fejlesztési elvei, irányai 1976-1990-ig
P Pócsmegyeri Gábor A katonaföldrajzi tényezők hatása a Magyar Köztársaság közlekedési rendszerének védelmi célú előkészítésére
P Pohl Árpád Az Osztrák Szövetségi Hadsereg (Bundesheer) anyagi-technikai biztosítása
P Pordán János Szolgálatban a Mekong partján
P Potocnik Bojan A Kárpát-Alpok-Adria régió katonai felfőoktatási rendszerei integrációjának lehetséges változatai, mint a hatékony Európai Bizottság és védelem záloga
P Prax Jean-Christophe A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar hadseregnél
P Prókai Béla A határőrkerületek vezetése korszerűsítésének néhány új lehetősége
P Pusztai János Tézisek a tudományos tevékenységekről és eredményekről doktori fokozat elnyerésére
P Pusztai János Az összfegyvernemi hadsereg támadó hadműveletének néhány kérdése hegyes körzetekben, atomfegyverek alkalmazása nélkül
R Rádli Tibor A kreditrendszer bevezetésének lehetőségei a főiskolai tisztképzésben
R Rádli Tibor A kreditrendszerű oktatás elméleti kérdései és a gyakorlatban történő megvalósításának feladatai a katonai felsőoktatásban
R Radványi Lajos A hivatásos tiszti pálya tényezői
R Rajko István A technikai biztosítás korszerűsítésének főbb kérdései az összfegyvernemi magasabbegységek harctevékenységeiben
R Rajnai Zoltán A tábori alaphírhálózat vizsgálata és digitalizálásának lehetőségei egyes NATO-tagországok kommunikációs rendszereinek tükrében
R Ravasz István A Kárpát-medence hadszíntérré válásának kérdései 1944-ben és a Magyarország keleti felén lezajlott hadműveletek, különös tekintettel a 2. magyar hadsereg felállítására és harcaira Erdélyben
R Réger Béla Katonai gépkocsiszállítás tervezés támogatása integrált programkomplexummal hadműveleti-harcászati szinten
R Remek Éva A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése 1989-2001
R Report József A hátországvédelmi katonai erők hadműveleti szintű háborús vezetésének fontosabb kérdései és sajátos vonásai a Magyar Népköztársaságban
R Resperger István A fegyveres erők megváltozott feladatai, a katonai feladatai, a katonai jellegű fegyveres válságok kezelése során
R Ribárszki István A harcászati döntések pontosságát befolyásoló pszichológiai háttérfolyamatok elemzése
R Ritecz György Az illegális migráció és az EU csatlakozás hatása a magyar határőrizetre
R Ronkovics József A fegyvernemi és szakcsapat ismeretek integrálásának megvalósítása a gépesített lövésztiszti felkészítésben az összfegyvernemi cél elérése érdekében a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán
R Rózsa Mihály Az új Magyar Honvédség kialakításának lehetséges irányai a törvényi szabályozás tükrében
R Rugár Oszkár A Katonai Kerület hadiszervezetre történő áttérésének anyagi-technikai biztosítása
R Rusz József A gépjárműtechnikai eszközök tárolási rendszerének korszerűsítése a hosszú időtartamú tárolás bevezetésével
R Ruttai László A légvédelmi rakétaegység harctevékenységének működési modellje, a harctevékenység vezetésének rendszerszemléletű megközelítése
S Sági Menyhért Az SZT-68U (19ZS6) rádiólokátor állomás általános ismertetése
S Ságvári György Az Osztrák-Magyar Monarchia szárazföldi haderejének egyenruházata a hadszervezet tükrében az első világháború előestéjén
S Sajtos Sándor A páncélozott harcjárművek fejlődése és a páncéltörő tüzéralegységek, egységek alkalmazásának elvei és lehetséges gyakorlata a Magyar Honvédségben
S Sallai Imre Az olasz védelmi stratégia és a fegyveres erők fejlődése a II. világháborútól napjainkig
S Sallai János Magyarország határai a térképeken a honfoglalástól 1947-ig
S Sándor András A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági- és nemzeti katonai stratégiájának kialakítása a NATO csatlakozást követően, hatása a szárazföldi haderő doktrínájára, felkészítésére
S Sándor György A politikai tudat szerepe és fejlesztésének szükségessége a sorkatonák körében folyó nevelőmunkában
S Sándor Miklós A híradócsapatok kiképzése és a törzsek felkészítése
S Sándor Vilmos A felsőfokú határőr tisztképzés helyzete, fejlesztésének időszerű feladatai
S Sárai Mátyás A világnézeti, filozófiai nevelés elvi és gyakorlati kérdései a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián folyó oktatásban
S Sarkantyús István Atomrobbanások paramétereinek vizsgálata és meghatározásuk
S Sárkányné Szabó Olga Az idegen nyelvi képzés és kommunikáció helyzete a Magyar Királyi Honvédségben 1868-1914
S Schneider Pál A hadműveleti és harcászati rádiófelderítő csapatok szervezése, felszerelése és alkalmazása
S Schutzbach Mártonné Az informatikai rendszerek biztonságának kockázatelemzése a védelmi szférában
S Sebe László Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény érvényesítése a ZMKA kiképzési rendszerében
S Sebesi Béla A bűnözés aktuális társadalmi, gazdasági összefüggései, figyelemmel a bűnüldözés rendőri (belügyi) feladataira és feltételeire
S Sebők Elek A tömegpusztító vegyifegyverekben alkalmazott szupertoxikus mérgező harcanyagok gyors felderítésére alkalmas ionizációs érzékelő elemek (detektorok) kidolgozása a vegyifelderítő eszközökhöz
S Seebauer Imre A katonai vezetés fogalmának, a katonai vezetéselmélet tárgyának és vizsgálati módszerének rendszerszemléletű megközelítése
S Seres György A fegyveres küzdelem, mint rendszer
S Seres György A fegyveres küzdelem, mint rendszer
S Siku László A katonai válságkezelés újszerű műszaki támogatási feladatrendszere
S Simkó László A gazdálkodás hatékonyságával kapcsolatos néhány probléma vizsgálata a Magyar Néphadseregben, különös tekintettel a személyi állomány élelmezési ellátására
S Simon Ákos A gyújtófegyverek alkalmazásának történeti áttekintése és azok alkalmazásának lehetőségei a gépesített lövész magasabbegység támadó és védelmi harcában
S Simon Pál A katonaegészségügyi szolgálat gyógyító-megelőző tevékenységének korszerűsített, az alapellátásra támaszkodó információs rendszer-modellje
S Simon Sándor A törzsekről, mint a parancsnokok segítőiről és a törzsmunkáról : /Az ókortól napjainkig és a "holnapig"/
S Simon Sándor A hadműveleti (megszállt) területen várható feladatok és azok előkészítése
S Sipos Jenő Sárgaréz hüvelyek meghibásodásának, repedésének okai és megelőzésük lehetőségei
S Solymos András A fegyveres küzdelem sajátosságai a volt gyarmati és félgyarmati területeken, ennek hatása az oda irányuló hadiipari exporttevékenységre
S Solymosi József Nukleáris környezetellenőrző mérőrendszerek
S Solymosi József Nukleáris környezetellenőrző mérőrendszerek
S Somorácz András Az együttműködés elvi és gyakorlati kérdései a harcászati magasabbegység védelmi harcában
S Somos András A távközlés háborús igénybevételre történő felkészítésének rendszere és a felkészítés hatékonyságának növelése, különös tekintettel a fegyberes erők híradására
S Soós Károly A honi légvédelmi rakétaezred (dandár) harcálláspontjára érkező információk osztályozása, feldolgozása és ábrázolása
S Sorosy Tamás A csapatlégvédelem szakkiképzési rendszere, a rendszer funkcionálása, a továbbfejlesztés lehetőségei
S Starcz Ferenc A korszerű háború és a hadi állami monopolkapitalizmus összefüggései
S Stefán Géza A Magyar Néphadsereg állam- és szolgálati titkainak operatív védelme érdekében foganatosított dezinformáció elvi és gyakorlati kérdései
S Surányi Jenő Az összfegyvernemi hadsereg első támadó hadművelete során várható személyi veszteségek pótlásának újszerűen jelentkező problémái és azok megoldásának lehetséges útjai
S Sütő Tamás A Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak kiképzése a 90-es évek második felében
S Svéd László A Magyar Honvédség egészségügyi biztosítása elvének és gyakorlatának változásai, sajátosságai, különös tekintettel a haderő átalakításra, a NATO-ba történő integrálásra, a különböző fegyveres konfliktusok, valamint a békefentartó, béketeremtő és -támogató tevékenységre
Sz Szabó András Digitális adatátvitel alkalmazása a csapatok számítógépes rendszerei között
Sz Szabó Árpád A Magyar Honvéd Forradalmi Karhatalom története
Sz Szabó Barna A harcászati felderítőrepülő-század harctevékenysége feltételeinek vizsgálata, valamint a felderítő harci repülések modellezése az alpesi körzetekben hagyományos fegyverek alkalmazásával kezdődő hadsereg első támadó hadműveletei során
Sz Szabó György NATO kompatibilis harcászati döntéshozatali eljárások
Sz Szabó Gyula A magyar rendőrtisztképzés 1945-1948
Sz Szabó Gyula A rendőrtisztképzés 1945-1948 között és a ráható tényezők
Sz Szabó Ildikó Az idegennyelvű felkészítésben a szituativitás és a szakmaiság új megközelítése a kommunikáció és a tanárképzés szempontjából a katonai felsőoktatásban
Sz Szabó Imre A határőrség ideiglenes tevékenységei napjaink aktualitásában
Sz Szabó János A rakéta- és tüzércsapatok mozgósítást követő összekovácsolási gyakorlatainak tapasztalatai, az összekovácsolás szinvonalát növelő módszerek, feltételek
Sz Szabó János A hatékonyság növelése a mozgósítási személyi tartalékok létrehozásában és felhasználásában
Sz Szabó János A katonatársadalom főbb fejlődéstendenciái a 90-es évek küszöbén
Sz Szabó Jenő Az USA európai kül- és katonapolitikája a nyílt katonai konfrontáció időszakában
Sz Szabó József A légi célok elfogása kis és földközeli magasságon, a lokátor mező határain kívül (Légi célok elfogása önálló célkutatás módszerével)
Sz Szabó József Tudományos eredményeket összefoglaló tézisek
Sz Szabó K János Erőkifejtés összpontosítása a határőrizetben, korszerű területszintű megvalósításának főbb szervezeti, vezetési és technikai lehetőségei
Sz Szabó Károly A kiemelkedő képességű és tehetséges hallgatók felismerésének lehetőségei és a velük való foglalkozás (képességfejlesztés) módszerei a Belügyminisztérium rendőrségi és határőrségi tanintézeteiben
Sz Szabó László Szárazföldi hadműveletek a Déli-Mészkő-Alpok körzetében és azok környékén az első világháború idején 1915-1917 között
Sz Szabó László A fegyveres erők szerepe Latin-Amerikában
Sz Szabó Mária A történelmi tudat formálása a két világháború közötti honvéd reáliskolai nevelőintézetekben, a Ludovika Akadémia előkészítő iskoláiban
Sz Szabó Miklós A Magyar Királyi Honvéd Légierő technikai és szervezeti fejlődése
Sz Szabó Miklós A magyar légierő kötelékeinek harci alkalmazása (1939-1945)
Sz Szabó Péter A 2. magyar hadsereg III. hadtestének részvétele a keleti hadszíntér 1942/43-as hadműveleteiben
Sz Szabó Péter István A 2. magyar hadsereg III. hadtestének részvétele a keleti hadszíntér 1942-1943-as hadműveleteibe
Sz Szabó Sándor Az ellencsapást végrehajtó gépesített hadtest műszaki biztosításában jelentkező újszerű sajátosságok, különleges tekintettel a vízi akadályok leküzdésére
Sz Szabó Tibor A tábori tüzérség technikai fejlesztésének tendenciái, illetve azok megvalósíthatóságának lehetőségei a Magyar Honvédségben
Sz Szakács Gábor A tehetséggondozás és a kutatóvá válás helyzete, fejlesztésének lehetőségei a VCSÉK rendőrtiszti főiskolán
Sz Szakács Lajos A Sobieski-Szeiff nemzetség kiemelkedő katona alakjai a lengyel és a magyar hadtörténelemben
Sz Szakál Béla A súlyos ipari balesetek elleni védekezésben használatos veszélyeztetettség-értékelési eljárások elemzése és összehasonlító vizsgálata
Sz Szakál Béla A sugárhelyzet szakértékelése során alkalmazott elméleti szennyezési modellek vizsgálata
Sz Számvéber Norbert A harmadik székesfehérvári páncéloscsata története : 1945- január 18 - 1945. február 15.
Sz Szanati József Tudományos eredményeket összefoglaló tézisek
Sz Szánki László A szárazföldi csapatok térképészeti anyagellátása békében és hadműveleti körülmények között
Sz Szántó Imre A nyugat-európai tőkés országok katonaföldrajzi elemzése
Sz Szántó Mihály A 2. magyar hadsereg IV. hadtestének felállítása, kiszállítása a hadszíntérre és részvétele a hadműveletekben
Sz Szarka János A harcvezetési szimulációs programrendszer (HVDSZ-91) alkalmazása a harcvezetői felkészítésben a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán
Sz Szász Jenőné Tolnai Klára Issledovanie voprosov primenenia CVM dla avtomatizacii upravlenia sredtsvami PVO v usloviah VNR
Sz Szauter Lajos A 2. Magyar Hadsereg ellátó szolgálatának feladata és működésének körülményei
Sz Szegedi Imre Személyi számítógépes vírusok elterjedésének veszélyei és ellenük való védelem a Magyar Honvédségben
Sz Szegedi Péter Repülésszabályozó rendszerek szabélyozóinak számítógépes analízise és szintézise
Sz Székelyhidi István Erőszakos és terrorcselekmények kialakulása a forgalomellenőrző pontokon
Sz Szekeres István A repülők földi célok elleni tevékenységének megfigyelői biztosítása
Sz Szendi József A rakéta- és tüzér tűzvezetési gyakorlások továbbfejlesztése az összfegyvernemi magasabbegységeknél
Sz Szendy István A Magyar Királyi Honvédség tábori tüzérsége 1920-1944
Sz Szenes Zoltán A Magyar Néphadsereg hadászati készleteinek tartalékolása és széttelepítése
Sz Szentesi Ede Találkozó harcok és ütközetek
Sz Szentesi György A hadászati fegyverzet csökkentés és az amerikai hadászati védelmi kezdeményezés összeférhetetlensége
Sz Szentistvány József A 13. hadosztály tüzérségének felkészítése és harctevékenysége a II. világháború alatt
Sz Szép József A tábori hadsereg rádióhíradása tervezésének és megvalósításának időszerű kérdései
Sz Széplaki János Hadműveleti és harcászati felderítő erők és eszközök harci lehetőségeinek és várható tevékenységüknek vizsgálata
Sz Széplaki János Az összfegyvernemi hadsereg felderítő erői és eszközei alkalmazásának sajátosságai és lehetőségei a háború kezdetén megvívásra kerülő védelmi hadművelet előkészítésének időszakában
Sz Szigeti Lajos Magyarország haderejének szervezési, hadkiegészítési és mozgósítási rendszere a két világháború között
Sz Szikszai Csaba Hadszíntér terepadatbázis kialakításának elvei és módszerei
Sz Szilágyi Tivadar A rádiótechnikai csapatok harcászatának ismeretelméleti alapjai
Sz Szilárd István Az oktatók továbbképzési rendszerének vizsgálata, fejlesztésének lehetőségei a katonai felsőfokú tanintézetekben
Sz Szilárdi Imre A harcjármű technikai anyagellátás korszerűsítésének lehetőségei
Sz Szili Ferenc A műszaki biztosítás hatékonyságát növelő újszerű módszerek alkalmazásáról a műszaki csapatok parancsnokainak és törzseinek szervező-tervező munkájában
Sz Szili László A katonai objektumok kémelhárítási védelmének, biztosításának tapasztalatai, a védelem aktuális kérdései
Sz Szilvágyi Tibor Az albán kérdés biztonsági kockázatai és megoldásának lehetőségei
Sz Szilvási József A határőrcsapatok vezetésével összefüggő elméleti kérdések és azok gyakorlati megvalósítása
Sz Szoboszlay Sándor Katonai tevékenységek során a talajba és a talajvízbe kerülő szénhidrogén szennyezések kármentesítésének környezetbiztonsági követelményei
Sz Szőke László Az indítási időpontok problémája
Sz Sztanek Endre A Magyar Honvédség egyes sajátos feladatai - őrzés védelmi, polgári védelmi, katasztrófa elhárítási - a törvényi szabályozás tükrében
Sz Szternák György A nagypontosságú fegyverek és fegyverrendszerek elleni védelem és harc kérdései
Sz Sztrhárszky Zoltán A honi vegyes légvédelmi rakétadandár életképességét befolyásoló tényezők vizsgálata
Sz Sztvorecz András A szárazföldi haderőnem elektronikai harc szakcsapatainak technikai és szervezeti korszerűsítése
Sz Szűcs Barna Elektronikus nagyberendezések fenntartási rendszerének korszerűsítésére irányuló eljárások
Sz Szűcs Endre A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi halllgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve
Sz Szűcs Gáspár A katonai vezetés harcászati szintű adatfeldolgozásának korszerűsítése
Sz Szűcs György A titkosszolgálati pályára készülő hallgatók szociális kapcsolatteremtő képességének sajátosságai
Sz Szűcs László A katonai közlekedés feltételrendszere átfogó korszerűsítésének iránya a védelmi doktrína követelményei alapján
T Takács Ferenc A gépesített lövészdandár vezetésének néhány elvi és gyakorlati kérdése, valamint ennek megvalósítása a védelmi harc előkészítésében
T Takáts Kornél A vegyivédelmi biztosítás feladatai a csapatok béketevékenységeiben
T Tamási Ferenc Az MN-ben rendszeresített /cm-es hullámhosszú/ rádiólokátorok hatótávolságának növelése kis-zajú RF előerősítő alkalmazásával
T Tamási Ferenc Földközeli légi célok irányított aknákkal való megsemmisítésének rendszertechnikai megoldása rádiólokátor technika alkalmazásával
T Tamók Ferenc A Magyar Honvédség gazdálkodási rendszerének alakulása és fejlesztési lehetőségei piacgazdasági viszonyok között, különös tekintettel a tervezési és közigazgatási szabályozó rendszerre
T Tarján Imre Tudományos eredményeket összefoglaló tézisek a hadseregben végzett katonaszociológiai munkáimról 1966-tól napjainkig
T Tatár Attila Repülőterek tűz- és katasztrófavédelme
T Teke András Az 1. (győri) határkerület határőrizeti rendszerének változásai a nyolcvanas években
T Ternyák István NATO tagságunk hatása és következményei a magyar katonai információs rendszerre
T Thürmer Gyula A Magyar Néphadsereg háborús anyagi-technikai tartalékainak képzését meghatározó főbb tényezők
T Thürmer Gyula A várható háborús anyagi-technikai veszteségek pótlása biztosításának lehetőségei a Magyar Néphadsereg vonatkozásában
T Tokay Imre A Megyei Tanács és a Gazdaság Tanácsi Szektor háborús időszaki működése
T Tokovicz József A Magyar Honvédség Sugárfigyelő és Jelzőrendszere - mint az Országos Sugárfigyelő és Jelzőrendszer része - korszerűsítésének lehetőségei
T Töltési Imre A troposzféra híradás és alkalmazásának lehetséges területei a Magyar Honvédség híradásában
T Tömös Bertalan A határőrség lehetséges feladatai a katasztrófák elleni védelemben és a polgári védelem szerveivel való együttműködés kérdései
T Tömösváry Zsigmond A NATO és Oroszország kapcsolatai, e kapcsolatok hatása Közép-Európa, s benne Magyarország biztonságára
T Tompa János A tábori hadsereg védelmi hadművelete műszaki biztosításának újszerű vonásai
T Törő Lajos Az erőszak, a háború és a béke XX. századi kérdései, realitások a harmadik évezred kezdetén
T Török László Az amerikai fegyveres erők alkalmazásának elvei alacsony intenzitású konfliktusokban
T Tóth Antal Az olasz-magyar katonai kapcsolatok alakulásának értékelése a katonai együttműködés, az olasz fegyverszállítások és a korabeli magyar sajtó tükrében, a versaillesi békétől Magyarország Jugoszlávia elleni hadbalépéséig 1920 június-1941 ápril
T Tóth Bálint A katonai szállítások informatikai rendszere és fejlesztésének főbb irányai
T Tóth Gyula Az éjszakai támadás előkészítésének és vezetésének sajátosságai
T Tóth István Fegyvertípus meghatározása és egyedi azonosítás a kilőtt lövedéken és töltényhüvelyen visszamaradó nyomok alapján
T Tóth Judit A Belügyminisztériumban folyó agitációs és propaganda munka főbb elvi, politikai kérdései 1944 decemberétől 1962-ig
T Tóth Károlyné Fordítástechnika a katonai szövegek fordítása oroszból magyarra
T Tóth László A Határőrség költségvetési előirányzatainak elemzése, racionalizálsa, új megoldási lehetőségek kidolgozása
T Tóth Rudolf A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagség, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi rendszer helyzetének tükrében
T Tóth Sándor A Magyar Honvédség imázsának aktuális kondíciói és arculatának néhány stratégiai dimenziója
T Tóth Sándor A 2. és 3. Ukrán Front budapesti hadművelete
T Tőzsér Gábor Lőelemek meghatározása teljes előkészítéssel PTA-4000-es számítógéppel
T Turák János A katonai gazdaságtan főbb tudományelméleti kérdései
T Turcsányi Károly A fegyverzeti és technikai eszközök üzemeltetése és fenntartása elméletének alapkérdései
T Turmezei Péter Napelemes energiaellátó rendszerek katonai célú alkalmazásának kérdései
U Ughy Antal A gyakorlattervezés korszerű elvei és eljárásai a Magyar Honvédségben
Ú Újhelyi Bertalan A gépesített hadtest első lépcsőjében alkalmazott gépesített lövészdandár támadása városban, hagyományos fegyverek alkalmazásának viszonyai között
Ú Újhelyi Gabriella Tudománypolitika és tudományszervezés a Belügyminisztériumban
U Ujj András Az európai semlegesség fejlődéstörténete és perspektívái, különös tekintettel a biztonságpolitikai vonatkozásokra
U Unger István A határőrség kincstári gazdálkodási tevékenységének elemzése, továbbfejlesztése lehetséges irányainak vizsgálata az Európai Uniós követelmények tükrében
U Ungvár Gyula A szárazföldi csapatok fegyverzete tervszerű technikai biztosítási rendszerének korszerűsítése
U Ungvár Gyula A Magyar Honvédség fegyverzeti és technikai eszközrendszereinek fejlesztési és korszerűsítési lehetőségei
U Ungvári László A fegyveres erőknél alkalmazott mobil számítógép-hálózatok vizsgálata
U Urbán István A Magyar Köztársaság katonai repülőgépeinek és helikoptereinek fedélzeti navigációs berendezései, korszerűsítési lehetőségei
Ü Üveges László A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok
V Vágner Béla A területvédelmi ezred háborús alkalmazása anyagi-technikai biztosításának főbb sajátosságai, megkülönböztetett figyelemmel az anyagi biztosítás kérdéseire
V Vámos László Atomsérültek gyógyító-kiürítő ellátásáról
V Vámosi Zoltán Általános és különös (mint filozófiai kategóriák) a szocialista országok hadseregeiben funkcionáló elsődleges katonai közösségek összekovácsolásában. (A katonai közösségek összehasonló szociológiai vizsgálatának tapasztalatai a Szovjet Fegyveres Erőknél és a Magyar Néphadseregben)
V Váncsa Julianna Matematikai módszerek és modellek a döntés előkészítésében: Szimulációs és analitikus matematikai módszerek alkalmazása harcdinamikai modellekben
V Váncsa Julianna Légvédelmi harctevékenységek modellezése számítógépes szimulációval a ZMKA-n történő oktatásban való alkalmazás céljából
V Ványa László Az elektronikai hadviselés eszközeinek, rendszereinek és vezetésének korszerűsítése az új kihívások tükrében, különös tekintettel az elektronikai ellentevékenységre
V Váradi Géza Az iraki-iráni háború vallási-társadalmi, gazdasági-hadigazdasági háttere
V Varga Béla A tüzérség harci alkalmazásának sajátosságai a dandár éjszakai védelmi harcában
V Varga Ferenc A légi harc változása az I. világháborútól napjainkig különös tekintettel a repülőgépek manőverezése művészetének és tudományának gazdagodására, a repülőgépek fegyverzete és repülési tulajdonságai fejlődése figyelembevételével
V Varga György Az ukrajnai magyar kisebbség helyzetének politikai és biztonságpolitikai értékelése
V Varga Imre A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelőzési és védekezési tevékenység rendszere
V Varga János Az ideiglenes tevékenységi formák és kötelékek alkalmazásának jelentősége az államhatár őrzésében, a vezetésükre való felkészítés helyzete és lehetőségei
V Varga József A Magyar Honvédség - mint nemzeti intézmény - identitását tükröző arculat 1990-1994. közötti kialakításának tapasztalatai, jelentőssége és további feladatai
V Varga József Magyar tábori lelkészek tevékenysége, 1900-1950
V Varga József Összfegyvernemi hadsereg első támadó hadműveletének anyagi biztosítása (a közelebbi feladatig)
V Varga József A repülőesemények megelőzésére irányuló tevékenység alkalmazható rendszere a Magyar Néphadseregben
V Varga Kálmán Az Észak-olasz és a Duna-völgyi hadműveleti irány osztrák területen átvezető irányszakaszainak katonaföldrajzi jellemzése és kihatásai a hadműveleti és harcászati felderítő erők és eszközök alkalmazására
V Varga László A fegyverkezés globális kérdéseinek politológiai aspektusai az 1970-es, 1980-as években
V Varga Péter A polgári védelem és a katonai szervezetek együttműködésének kérdései, jogi alapjai valamint a civil-katonai együttműködés a NATO értelmezésében
V Várhegyi István A közlemények továbbításának rendszere és módszere a NATO fegyveres erők vezeték nélküli hírhálózatain, ezek észlelésének és értelmezésének lehetőségei rádiófelderítés után
V Várhelyi István A Magyar Néphadsereg csapat költségvetési pénzgazdálkodási korszerűsítése új rendszerszervezői elképzelés kialakítása útján
V Várnainé Kis Ilona A hivatásos állomány angol nyelvi és angol katonai szaknyelvi felkészítése mint a NATO-hoz történő csatlakozás egyik feltétele
V Vass Sándor A Magyar Honvédségben az elektronikai harc - ezen belül az elektronikai védelem - számítógépekkel biztosított tervezése, különös tekintettel az elektromágneses kompatibilitás kérdéseire
V Vasvári Ferenc A haditechnikai menedzsment reálfolyamatainak kockázatértékelési és kockázatkezelési módszerei
V Vasvári Nagy Vilmos A tábori vízkitermelés korszerű körülményeinek komplex vizsgálata és az MN ebből eredő feladatainak értékelése
V Vasvári Nagy Vilmos A műszaki biztosítás további korszerűsítésének útjai a hadműveleti szétbontakozással összefüggésben
V Vasvári Tibor A harci helikopter dandár hadtápbiztosítása
V Vasvari_Tibor.pdf Az idegen nyelvi kommunikációs készség kialakítása és továbbfejlesztése videoanyagok felhasználásával a katonai szaknyelv területén (és általános témákban)
V Vécsei Györgyné A kommunikatív beszéd aktivizálása videoanyagok felhasználásával a katonai szaknyelv területén (és az általános témákban)
V Végh Ferenc A Magyar Honvédség feladatai és struktúrája az ezredforduló után, a biztonság alakulásának függvényében
V Veresné Hornyacsek Júlia A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései
V Veress Róbert A mozgás és manőver műszaki biztosításának komplex vizsgálata a gépesített hadtest védelmi harcában
V Vermes Péter A Magyar Néphadsereg gazdálkodási folyamatában végzett ártevékenység korszerűsítésének szükségessége és lehetőségei
V Villányi Ferenc Szakorvosi és szakosított szakorvosi ellátás szervezeti kérdései az elvonuló szárazföldi csapatok egészségügyi rendszerében
V Virányi Gergely A főiskolai határőr tisztképzés helyzete, korszerűsítésének feladatai, lehetőségei
V Vo Kim Impulzus üzemű rádiólokátor vevők külső aktív zavarok elleni védettsége lehetőségeinek vizsgálata
V Vo Ngoc Anh Nagy sebességű bütykös mechanizmusok tervezési problémái különös tekintettel azok megbízhatóságára
V Vojnits Pál A harckocsi lőkiképzés hatékonyság növelésének lehetőségei, módszerei
W Wach Emil Szatellitageodéziai eljárások a katonai térképészet feladatainak megoldásában
Z Zádory Sándor A Kossuth Lajos Katonai Főiskola multi-média rendszere és a KLKF kombinált harcvezetői gyakorlóberendezése rövid leírása
Z Zágoni Ernő A párt felszabadulás utáni honvédelmi politikája és a Magyar Néphadsereg története 1980-ig
Z Závodny László A hazai felsőfokú tisztképzés elemzése, korszerűsítésének főbb lehetőségei
Z Zellei Gábor Az országunkat veszélyeztető csapások és katasztrófák pszichológiai hatásformái, a következmények csökkentési lehetőségei
Z Zentai Artur A Magyar Néphadsereg szocialista jellege mélyítésének alapvető irányai
Z Zimonyi István A készenléti időszak hadtáp ellátási és gazdálkodási rendszerét meghatározó alapvető tényezők érvényesülése a Magyar Néphadseregben
Z Zöllei Zoltán A katonai közelharc- és kézitusa-képzés az első világháborútól napjainkig, valamint ezek hatása a magyar honvédség kiképzési rendszerére
Z Zsigmond Gyula Komplex villamos rendszerek energetika szempontú vizsgálatának elvei és oktatásának főbb kérdései a katonai felsőoktatásban
Z Zsigovits László A Határőrség informatikai rendszere fejlesztésének lehetőségei és feladatai
Z Zsinkó József A tábori hadsereg műszaki csapatainak anyagi-technikai biztosítása, különös tekintettel a műszaki harcanyag ellátására
Z Zsíros Imre A lézervezérlésű fegyverek alkalmazása
Z Zsiros Lajos Sugársérüléssel kombinált kis kaliberű, nagy kezdősebességű lövedékek okozta lövési sérülések patofiziológiája állatkísérletekben