Szűkítés


Kiválasztott Címke

továbbképzés

Minden Címke 726


Jelenleg 3 bejegyzés található továbbképzés cimkével

Honvédelmi igazgatási továbbképzés civileknek

  • photo 20170519 110054
  • photo 20170519 100829
  • photo 20170519 100853
 • Előző
 • Következő

A védelmi, honvédelmi igazgatásba nyújt bevezetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új továbbképzése, amelynek célja többek között az, hogy a honvédelemben közreműködő szerveknél dolgozó kormánytisztviselőknek széles körű ismeretet nyújtson a honvédelem rendszeréről a jelenlegi biztonságpolitikai környezet előzetes bemutatásával, valamint a honvédelmi ágazat különleges jogrendi felkészülésére vonatkozó ismeretek átadásával.

A kurzus a honvédelmi felkészítés területén teljesen egyedülálló, hiszen a rendszeres honvédelmi igazgatási tanfolyamokat eddig csak katonák és a honvédségnél dolgozó kormánytisztviselők végezték el. Az NKE Fenntartói Testület szándékának megfelelően azonban az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (HHK) a közszolgálati tisztviselők képzéséért felelős Államtudományi és Közigazgatási Karral (ÁKK) együttműködésben új kaput nyitott a civil közigazgatás irányába, és olyan tanfolyamot hoztak létre, amely a közigazgatásban foglalkoztatott tisztviselők számára elérhető.

A képzés célja a honvédelem és különösen a Magyar Honvédség mint sajátos állami alrendszer bemutatása, valamint a válsághelyzeti felkészülés honvédelmi vonatkozásainak megismertetése, ideértve az alaptörvényi különleges jogrend eseteit (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás, veszélyhelyzet) és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet egyaránt. Az oktatók a honvédelmi igazgatás döntés-előkészítő és szakmai szerveinél beosztásban lévők számára a honvédelmi igazgatást átfogóan, elméleti és gyakorlati aspektusból kívánták bemutatni. A képzés eredményeként a résztvevők nem csupán szűk szakterületük szabályozási és gyakorlati sajátosságait ismerték meg, hanem holisztikus áttekintést kaptak a teljes hazai honvédelmi igazgatásról is. A továbbképzés által felölelt ismeretanyag nélkülözhetetlen az olyan, honvédelemben közreműködő szervnél betöltött kormánytisztviselői munkakör ellátásához, amely részben vagy egészben honvédelmi feladatok végzésével jár vagy járhat. A tanfolyami végzettség feltétele a tanfolyamon való 100%-os jelenlét és sikeres írásbeli vizsga volt.

Magyarország függetlenségének, területi épségének és integritásának fegyveres védelme elsősorban a Magyar Honvédségre, másodsorban a rendvédelmi és más szervek közreműködésére, az állampolgárok hazafias elkötelezettségére és áldozatkészségére épül. A modern hadviselés és az azon túli biztonsági kihívások robbanásszerű fejlődésével az ország fegyveres védelme nagyságrendekkel komplexebbé és aktívabbá vált – teret adva ezzel a fegyveres testületek és a civil közigazgatás közti mindennapi együttműködésnek. E kihívások miatt különösen nagy jelentőségű azon civilek védelmi, honvédelmi képzése, akik a honvédelemben közreműködő szerveknél töltenek be beosztást, illetve akik munkájuk során közvetve vagy közvetlenül védelmi, honvédelmi feladatokkal kerülnek kapcsolatba. Szükség volt egy olyan képzésre, amelynek célja a honvédelmi igazgatás döntés-előkészítő és szakmai szerveinél beosztásban lévők számára a védelmi, illetve honvédelmi igazgatás átfogó, elméleti és gyakorlati aspektusból történő bemutatása. Egy ilyen képzés fontossága továbbá abban is megragadható, hogy a védelem terén is lehetőséget teremt a civil közigazgatási szakemberek tapasztalatainak, ismereteinek bővítésére és az esetleges szakmai kérdéseik, javaslataik becsatornázására, ezzel támogatva az állam- és közszolgálat-fejlesztést. E továbbképzés ezáltal nélkülözhetetlen – a honvédelmi törvényben felsorolt – a honvédelemben közreműködő szerveknél betöltött minden olyan beosztáshoz, amely részben vagy egészben honvédelmi feladatok végzésével jár, vagy járhat.

Az első kurzust 2017 májusában az NKE HHK, az NKE ÁKK Vezető- és Továbbképzési Központja, valamint a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztálya Honvédelmi igazgatási ismeretek kormánytisztviselőknek címmel szervezte meg a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson.

A tanfolyamot Dr. Szászi Gábor ezredes, a HHK oktatási dékánhelyettese, valamint Dr. Varga Attila Ferenc ezredes, a HM Védelmi Igazgatási Főosztályának vezetője nyitotta meg. A tematikát úgy állították össze, hogy a hallgatók a lehető legszélesebb képet kapják a honvédelem rendszeréről és az ahhoz kapcsolódó közigazgatási feladatokról. Az első modulban bemutatták Magyarország biztonságpolitikai környezetét, valamint azokat a nemzetközi biztonságpolitikai trendeket, amelyek közvetlenül is befolyásolják hazánk biztonságának alakulását és ezáltal az állam honvédelmi feladatait. Az előadásokon nagy hangsúlyt fektettek az új típusú biztonsági kihívásokra, amelyek kiemelten jelentősek hazánk biztonsága szempontjából. Ezek keretében a hallgatók információkhoz jutottak a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetről, a terrorizmussal kapcsolatos kihívásokról és jelenségekről, az új típusú biztonsági környezettel összefüggésben a NATO válaszairól és lehetőségeiről.

A második tantárgyblokk oktatása során a hallgatók megismerhették Magyarország honvédelmének alkotmányos alapjait és a védelmi alkotmány rendszerét, nagy figyelmet szentelve a különleges jogrend fogalmának, a magyar jogrendszerben fellelhető különleges jogrendtípusoknak, valamint az azokban bevezethető rendkívüli intézkedések rendszerének. Ugyancsak kiemelt téma volt a honvédelem felső szintű vezetésének és irányításának kérdésköre, amely révén a hallgatóság megismerhette a honvédelem rendszerét, irányítási és vezetési mechanizmusait, valamint szervezeti felépítését és közjogi struktúráját.

A képzés harmadik modulja tartalmazta a szoros értelemben vett védelmi igazgatás kérdéskörét. Ennek oktatása során a hallgatók megismerhették a honvédelmi igazgatás fogalmát, rendeltetését, rendszerét és feladatait, valamint a biztonsági környezet változásainak a védelmi igazgatásra gyakorolt hatását. Ismereteket szereztek továbbá a honvédelmi igazgatás egyes speciális területeiről is, mint például a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer, a nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése vagy a NATO Válságreagálási Rendszere, és az azzal összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer.

A tanfolyam negyedik, egyben utolsó része a honvédelmi igazgatás egy részterületét, a katonai igazgatás rendszerét mutatta be. Ennek során a hallgatók megismerhették a katonai igazgatás rendszerét, hatósági és hadkiegészítési feladatait. Ismereteket szerezhettek továbbá a katonai és a honvédelmi igazgatás viszonyrendszeréről, a katonai igazgatás egyes különleges jogrendi feladatairól és felkészülési intézményeiről, valamint az önkéntes tartalékos rendszerről.

Az elméleti képzést a HHK Haditechnikai Tanszékének gyakorlati bemutatója követte, amely során a Magyar Honvédségben rendszeresített és alkalmazott kézifegyvereket, illetve gépjármű-technikai eszközöket mutatták be. A tanfolyam zárásaként egy írásbeli teszt kitöltésével az 58 beiskolázott résztvevő sikeresen adott számot a képzés három napja alatt szerzett tudásáról.

A Honvédelmi igazgatási ismeretek kormánytisztviselőknek című képzés a szervezők tervei alapján egy rendszeres tanfolyamsorozat első lépését jelentette, amelyet – a tisztviselői igények függvényében – minden tanulmányi félévben indítanak.


Szöveg: Dr. Petruska Ferenc őrnagy, egyetemi tanársegéd

Megosztás a Facebook-on


Nemzetközi továbbképzés a krízisek kezeléséről

  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
  • international staff week 2016
 • Előző
 • Következő

„Az NKE nem egyszerűen kiváló egyetem szeretne lenni, hanem egy olyan felsőoktatási intézmény, amely kiváló az együttműködés terén” – e gondolatokkal nyitotta meg dr. Kis Norbert továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes azt az egyetemi dolgozók számára meghirdetett egyhetes nemzetközi tréninget, amely a válságkezelésre és a kockázatelemzésre koncentrál. Az esemény megtervezése során a szervezők kimondott célja az volt, hogy olyan gyakorlatban is hasznosítható tudást adjanak át a résztvevők számára, amely a későbbiekben a hétköznapi problémamenedzsment alkalmával és a krízis szituációk kialakulásakor is hozzásegíthet a jó döntések meghozatalához.

A programot elsősorban a külföldi partneregyetemeken nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó munkatársak, főleg az Erasmus-koordinátorok számára hirdették meg a szervezők. Három kontinens 13 országa képviselteti magát, többek között Kínából, Kazahsztánból, és Dél-Afrikából is érkeztek vendégek az eseményre. Azon túl, hogy a továbbképzés remek módja a kapcsolatépítésnek, Kis Norbert arra hívta fel a figyelmet, hogy „mindnyájan azért vagyunk itt, hogy egymásért tanuljunk.”

A programsorozaton egy-egy terület elismert szakemberei tartanak előadást.  Szó lesz kockázatmegelőzésről Bezsenyi Tamás kriminológus előadásában, Halmai Tamás klinikai pszichológus pedig a mediációról, illetve a hatékony kommunikációs módszerekről tart majd összefoglalót.  Dr. Haller József, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Magatartás Neurobiológiai Osztályának vezetője, a konfliktuskezelés kulturális vonatkozásaiba nyújt majd betekintést. A neves előadók között megtalálhatók a civil szektor képviselői is, mint például Nagy Veronika, aki a Bátor Tábor Alapítvány programkoordinátora.

Megosztás a Facebook-on


Bejárható Magyarország

  • dsc 4433
  • dsc 4467
  • dsc 4430
 • Előző
 • Következő

„Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor" címmel továbbképzési program, úgynevezett pilotképzés indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet (VTKI) által szervezett rendezvényt dr. Princzinger Péter igazgató nyitotta meg, aki „Az NKE részvétele a BMO programban” címmel tartott előadást.

Az intézet vezetője szerint a program egy leendő közszolgálati továbbképzési programnak a kísérlete. A tananyagot és a képzés programstruktúráját egy ÁROP képzésfejlesztési projekt keretében dolgozták ki. Célja, hogy az első, úgynevezett pilot szakaszban résztvevők visszajelzései alapján korrigálják, korszerűsítsék a képzési programot, amelyet a tervek szerint 2015 január végére elhelyeznének a minősített közszolgálati programok jegyzékében.  Princzinger Péter hozzátette:  „Egy olyan képzésalapítási előkészületben vagyunk, amelynek az lesz az eredménye, hogy ezt a továbbképzési programot feltesszük az interneten hozzáférhető kínálatba annak az érintett százezer embernek, akik közül reméljük, hogy több százan választják majd ezt a képzést.” 

A továbbképzés a Bejárható Magyarország Keretprogramban kitűzött célok megvalósítását szolgálja, így a természetben történő, környezetbarát szabadidős tevékenységek feltételeinek javítását, a turizmus- valamint a gazdaság fejlesztését, továbbá az oktatási- és képzésfejlesztési tevékenységeket.

Dr. Gál András Levente, a Magyar Közigazgatási és Szervezetfejlesztési Kutatóintézet kuratóriumi elnöke „Bejárható Magyarország Program -  gazdasági igazgatás, gazdaságfejlesztés, társadalmi kommunikáció” címmel tartott előadást a programban résztvevőknek. A tíz alkalomból álló továbbképzés témái között szerepel a többi között a lovas, a gyalogos,a kerékpáros, a vitorlás, a folyami és az evezős természetjárás, a turisztikai igazgatás, a környezetvédelmi igazgatás, valamint a szervezet- és közösségfejlesztés.

Az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézet által szervezett pilot képzési  program harmincöt résztvevővel indult el, heti  egy képzési nappal.  A december 12-ig tartó továbbképzés teljesítéséről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanúsítványt ad. A program tananyaga az NKE ÁROP-2.2.21-2013-0001 "Tudásalapú Közszolgálati előmenetel" elnevezésű projekt keretében készült el.