Az Esélyegyenlőségi Bizottság ülésének dátuma, és helyszíne:

Az NKE Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság következő ülését 2017. november 9-én csütörtökön 09:00 órától tartja.

Az ülés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Orczy Úti Kollégium, 1089 Budapest Orczy út 1., F02 iroda.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság ülései


2017. október 5. Oktatási Épület, 1083 Budapest Üllői út 82. O-313. terem

2017. szeptember 1. Orczy Úti Kollégium,1089 Budapest Orczy út 1. fszt. 14. „A” terem

2017. június 30. Ludovika Campus, fszt. 39. iroda.

2017. június 8. Ludovika Campus,  1083 Budapest, Ludovika tér 2. fszt. 39. iroda

2017. április 4. Ludovika Campus,  1083 Budapest, Ludovika tér 2. fszt. 39. iroda

2017. február 9. Ludovika Campus,  1083 Budapest, Ludovika tér 2. fszt. 39. iroda

2016. december 12. Ludovika Campus,  1083 Budapest, Ludovika tér 2. fszt. 39. iroda

2016. október 19. Ludovika Campus,  1083 Budapest, Ludovika tér 2. fszt. 39. iroda

2016. szeptember 8. Ludovika Campus,  1083 Budapest, Ludovika tér 2. fszt. 39. iroda

 

Kedves Hallgatóink!

Az Egyetem tevékenysége során általánosan érvényesíti az egyenlő bánásmód követelményét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, valamint az esélyegyenlőség szempontjait. Ennek keretében különösen:

  1. elismeri a nők és férfiak egyenjogúságát; tevékenysége során törekszik a nemek arányos képviselete elvének érvényesítésér
  2. elismeri a fogyatékos foglalkoztatottak foglalkoztatáshoz való jogát, biztosítja, hogy e személyek ne szenvedjenek hátrányt munkatársaikkal szemben;
  3. elismeri a fogyatékossággal élő hallgatók tanuláshoz való jogát, biztosítja, hogy e hallgatók ne szenvedjenek hátrányt hallgatótársaikkal szemben;
  4. az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók lakhatási feltételeinek, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a hallgató beilleszkedését a felsőfokú tanulmányok idején, illetve szakmai előmenetelét a tanulmányok befejezését követően.

Az Egyetem az évente kiadott felsőoktatási felvételi tájékoztatóban megjelöli azon szakjait, melyek esetében speciális egészségügyi, pszichikai vagy fizikai alkalmassági követelményeket kíván meg. E szakokra a követelményeknek meg nem felelő hallgató nem vehető fel, illetve ezen szakokon a felvételt követően a hallgatók az alkalmassági követelménnyel érintett fogyatékosság miatti kedvezményben nem részesíthetők. Azon egyedi esetekben, amikor a hallgató fogyatékossága a tanulmányai megkezdését követően keletkezik, a Bizottság/Egyetem segíti a hallgató előmenetelét a hivatások közötti átjárhatóság lehetőségeinek segítségével.

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi előrehaladásának támogatása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalkotta Esélyegyenlőségi Szabályzatát.

A szabályzat - összhangban a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, és a 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet rendelkezéseivel - a fogyatékossággal élő hallgatók számára a 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet 62-64.§ szerinti kedvezményeket biztosítja.

A kedvezmények biztosítása nem automatikus, az érintett hallgatónak az Esélyegyenlőségi Bizottság felé kell a kedvezmény biztosítására vonatkozó kérelmét benyújtania, az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelem mellé csatolni szükséges a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményét, amely alapján az Esélyegyenlőségi Bizottság a kért kedvezmény megadhatja, vagy a kérelmet indoklással elutasíthatja.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság döntése ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

A pozitív elbírálású kérelmek esetén a Bizottság határozatát a kari tanulmányi osztályok kezelik tovább.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság felé benyújtandó kérelmekkel kapcsolatos felvilágosítás kérhető az egyetemi esélyegyenlőségi koordinátortól.

Elérhetőségek:

Csepreginé Volosinovszki Mária egyetemi esélyegyenlőségi koordinátor:

eselyegyenloseg@uni-nke.hu

1/432-9000/29830

Ludovika Campus, I. emelet 116-118.

A kérelmeket az alábbi postacímre kérjük elküldeni:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Esélyegyenlőségi Bizottság 1441 Budapest, Pf. 60.

 

Az Esélyegyenlőségi Bizottság


Az Esélyegyenlőségi Bizottság 8 tagból áll: a négy egyetemi kar 1-1 főt, az intézetek együttesen 1 főt, az EHÖK 1 főt, a dolgozói érdekképviselet 1 főt delegál, a Bizottság elnöke az egyetemi esélyegyenlőségi koordinátor.

A Bizottság átlagosan kéthavonta ülésezik, az ülések alkalmával a kérelmezők egyedi meghallgatását követően a 8 tagú Bizottság a kari fogyatékosügyi koordinátorok véleményének figyelembe vételével hozza meg döntését a benyújtott kérelemmel kapcsolatban. A döntést követően a Bizottság elnöke határozatot állít ki, amelyet elektronikus úton és postán is eljuttat a kérelmezők, valamint a tanulmányi osztályok felé is. Pozitív döntés esetén a tanulmányi osztályok intézkednek a határozat érvényesítése érdekében. Az elutasított kérelmek esetén a kérelmezőnek lehetősége nyílik a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz fordulni.

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai:

Dr. Gregóczki Etelka - ÁKK

Mészáros Judit - HHK

Volenszky Hajnalka - NETK

Dr. Suba László - RTK

Letenovicsné Polyák Andrea - VTK

Krizsán Zoltán - intézetek

Dr. Széki Aletta -  dolgozói érdekképviselet

Mósa Tamás - EHÖK

Csepreginé Volosinovszki Mária - esélyegyenlőségi koordinátor

KARI FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOROK ELÉRHETŐSÉGEI

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem valamennyi karán fogyatékosügyi koordinátorok segítik a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi előmenetelét.

A kari fogyatékosügyi koordinátorok és elérhetőségeik a következők:

ÁKK - Dr. Kriskó Edina  krisko.edina@uni-nke.hu

HHK - Mészáros Judit meszaros.judit@uni-nke.hu

NETK - Volenszky Hajnalka volenszky.hajnalka@uni-nke.hu

RTK - Dr. Széki Aletta  szeki.aletta@uni-nke.hu

VTK - Letenovicsné Polyák Andrea

NBI - Osztos Orsolya osztos.orsolya@uni-nke.hu