IDŐPONTVÁLTOZÁS!

A jelen oldalon közzétett tájékoztatóban jelzett hallgatói fórum 2017. január 24-én kerül megrendezésre 10.00-tól a Bajcsy Zsilinszky Úti Campus Nagyelőadójában.                                                                   Tájékoztató

                         az Eötvös József Főiskola vízügyi képzéseinek hallgatói részére

                      a képzések Nemzeti Közszolgálati Egyetem által történő átvételéről

1. Az emberi erőforrások minisztere, mint az Eötvös József Főiskola (a továbbiakban: EJF) fenntartója, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló 2011. évi CXXXII. törvényben (a továbbiakban: NKE tv.) meghatározott Fenntartói Testület, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) fenntartója – a nemzeti felsőoktatásról szól 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 20. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az EJF és az NKE szenátusa véleményének kikérését követően – döntést hozott arról, hogy az EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete, valamint a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézete az EJF-ből kiválnak, és az NKE-be olvadnak be, és ezen beolvadásos kiválással (a továbbiakban: jogutódlás) a jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott képzéseket az NKE 2017. február 1. napjával átveszi.

2. Az 1. pontban meghatározott jogutódlással érintett képzések a következők (a továbbiakban: jogutódlással érintett képzések):

 1. építőmérnöki alapképzési szak (műszaki terület) területi vízgazdálkodási, vízellátás-csatornázás, vízkárelhárítás választható (önálló szakképzettséget nem eredményező) specializációkkal,
 2. környezetmérnöki alapképzési szak (műszaki terület) vízgazdálkodás, valamint víztisztítás-szennyvíztisztítás választható specializációkkal,
 3. árvíz- és belvízvédelmi szakirányú továbbképzési szak,
 4. természetvédelmi vízgazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak,
 5. vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szak,
 6. vízrajz szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak,
 7. vízügyi közgazdász szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak.

3. A jogutódlással érintett képzések gondozásának szervezeti keretét az NKE-n a 2017. február 1-jével létrejövő Víztudományi Kar képezi. A jogutódlással érintett képzések képzési helye, valamint a tanulmányi adminisztráció helyszíne – Baja – nem változik.

4. Az EJF jogutódlással érintett képzésein tanulmányokat folytató, nyitott (aktív vagy szünetelő) hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók (a továbbiakban: hallgatók) tanulmányaikat az NKE hallgatóiként folytatják jogfolytonosan 2017. február 1. napjától. A hallgatói jogviszony fennállására tekintettel újabb beiratkozásra az NKE-n nincs szükség, a 2016/2017. tanév II. tanulmányi félévére történő bejelentkezéssel – és a jelen tájékoztató 5-6. pontjaiban meghatározott további feltételek teljesítése mellett – a hallgató folytathatja tanulmányait. A hallgatói jogviszonynak a 2016/2017. tanév II. tanulmány félévében történő szüneteltetése esetén bejelentkezésre nincs szükség, de az 5-6. pontban foglalt feltételek teljesítésétől ez esetben sem lehet eltekinteni.

5. Az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók az NKE-n is önköltséges finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat. Erre tekintettel e hallgatókkal az NKE megköti az Nftv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott hallgatói képzési szerződést, melynek mintáját a jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. A hallgatói képzési szerződés megkötése a hallgatói jogviszony fenntartásának feltétele. A hallgató által fizetendő önköltség összege megegyezik a hallgató által a 2016/2017. tanév I. tanulmányi félévére vonatkozóan az EJF által előírt önköltség összegével a képzés teljes hátralévő időtartamára. A hallgatói képzési szerződést legkésőbb a 2016/2017. tanév II. tanulmányi félévére történő bejelentkezéssel egyidejűleg kell megkötni.

6. Az állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók az NKE-n az NKE tv. 21/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közszolgálati ösztöndíjas finanszírozási formában folytathatják tanulmányaikat. Ennek érdekében az Egyetem e hallgatókkal közszolgálati ösztöndíjszerződést köt, mely az NKE tv. 21/A. § (4) bekezdése értelmében az Nftv. által a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók részére meghatározott feltételeket tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy a feltételek teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv nem az Oktatási Hivatal, hanem az Egyetem. A közszolgálati ösztöndíjszerződés mintáját a jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza. A közszolgálati ösztöndíjszerződés megkötése a támogatott tanulmányok folytatásának feltétele, hiányában a hallgató csak önköltséges képzésben folytathatja tanulmányait a jelen tájékoztató 5. pontjában foglaltak szerint. A közszolgálati ösztöndíjszerződést legkésőbb a 2016/2017. tanév II. tanulmányi félévére történő bejelentkezéssel egyidejűleg kell megkötni.

7. Az NKE tv. az NKE hallgatói tekintetében több speciális rendelkezést tartalmaz, melyek eltérnek az Nftv. rendelkezéseitől. Az e rendelkezésekről szóló ismertetőt a jelen tájékoztató 3 számú melléklete tartalmazza.

8. A jogutódlással érintett képzéseken a hallgatók a jogutódlást megelőzően reájuk irányadó képzési és kimeneti követelmények szerint fejezhetik be tanulmányaikat.

9. A jogutódlással érintett képzések hallgatói tekintetében az NKE szabályzatai alkalmazandóak azzal, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatnak a finanszírozási formák közötti átsorolás feltételeire vonatkozó rendelkezéseit az Nftv-ben meghatározott felmenő rendszer követelményének megfelelően e hallgatókra nem lehet alkalmazni, e rendelkezések helyett a hallgatókra a jogutódlást megelőzően rájuk irányadó szabályok alkalmazandóak. A felmenő rendszerben alkalmazandó szabályokról az NKE külön tájékoztatja a hallgatókat.

Az NKE Szenátus által elfogadott szabályzatai az NKE honlapján itt érhetőek el: http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/szervezeti-es-mukodesi-rend.

10. A 2016/2017. tanév II. tanulmányi félévére vonatkozó információk:

Az önköltséges hallgatók a 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterére esedékes önköltséget az NKE részére két egyenlő részletben teljesíthetik azzal, hogy az első részlet megfizetésének határideje 2017. február 10., a második részlet befizetési határideje pedig – az NKE a 2016/17. tanév időbeosztásáról szóló 10/2016. számú rektori utasításban megadottak szerint 2017 március 17. Az a hallgató, aki önköltség-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vizsgákra nem jelentkezhet, a vizsgákat nem kezdheti meg, a következő félévre nem jelentkezhet be, illetve nem bocsátható záróvizsgára. Az önköltség befizetésének pontos részleteiről a tanulmányi adminisztráció tájékoztatja a hallgatókat.

11. A jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban az NKE hallgatói fórum keretében személyesen is tájékoztatja a hallgatókat 2017. január 25-én 10.00-tól a Bajcsy Zsilinszky Úti Campus Nagyelőadójában.

Budapest, 2017. január 13.Dr. Kovács Gábor

r. ddtbk.

oktatási rektorhelyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 • Tájékoztató az Eötvös József Főiskola vízügyi képzéseinek hallgatói részére
 • Fájl letöltése
 • Tájékoztató 1. sz. melléklet - hallgatói képzési szerződés - önköltséges
 • Fájl letöltése
 • Tájékoztató_2.sz._melléklet_Közszolgálati Ösztöndíjas - szerződés
 • Fájl letöltése

_________________________________________________________________________________________________

FIGYELEM!

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. 

Új határidők:

A pályázatok véglegesítésének határideje az Eper-Bursa rendszerben:

2016. november 15. 

A települési önkormányzati döntések véglegesítésének határideje az Eper-Bursa rendszerben: 

2016. december 15. 

A módosított pályázati dokumentumok a www.emet.gov.hu oldalon, az alábbi linkeken elérhetőek:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica9/ 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica8/ 

Budapest, 2016. november 10.

_________________________________________________________________________________________________

Hasznos információk és még nyerhetek is? – Kérdőív a karrierről és az oktatásról  


Kedves Hallgató!

Mondja el karrierrel kapcsolatos véleményét!


Ezúton szeretnénk meghívni Önt, hogy csatlakozzon Európa legnagyobb karrierrel, karriertervezéssel és oktatással kapcsolatos felméréséhez!


Évente mintegy 950 felsőoktatási intézmény közel 280 ezer hallgatója csatlakozik Európa-szerte a trendence Graduate Barometer felméréshez és elmondja karrierrel, karriertervezéssel és oktatással kacsolatos véleményét.


Szeretne Ön is részt venni a trendence Graduate Barometer 2016 felmérésben? Kérjük, kattintson az alábbi linkre (a felmérés február elejéig elérhető és magyarul is kitölthető)


www.trendence-gradbarometer.eu


és egyben vegyen részt a sorsoláson, amelyen értékes nyereményeket nyerhet!


* 5 x 500€ értékű BestChoice Europe eShop utalvány


* 10 x 200€ értékű BestChoice Europe eShop utalvány


*A BestChoice Europe eShop utalványok több mint 70 online üzletben bevalthatók és egymással kombinálhatók.


A kérdőív kitöltése után megtekintheti a tavalyi felmérés eredményeit, és ingyen letölthető hasznos információkat kaphat a karriertervezéssel kapcsolatban. Az Önök válaszadásai alapján a munkáltatók és az egyetemek tájékoztatást kapnak arról, hogy mit szeretne az új generáció, milyen elképzeléseik és céljaik vannak a jövőjüket illetően.


A válaszadások névtelenek és szigorúan megfelelnek az adatvédelmi szabályzatnak.

Adjon hangot a véleményének!

Nyári Tábor: A jövő Európája


A HÖOK és az Emberi Erőforrás Minisztérium közös kezdeményezésére, magyar és német diákok részére ingyenes, tematikus tábort szervez a HÖOK 2015. szeptemberében két alkalommal Magyarországon.

A tábor keretében az alábbi témakörök kerülnek megvitatásra:

 • lehetőségek a vitakultúra fejlesztésére a közös európai értékek és a fiatalok részvétele tekintetében;
 • fiatal vállalkozók szerepe;
 • városfejlesztés Németországban és Magyarországon

Bővebb információk az alábbi linken találhatóak:

http://hook.hu/hook_hirek/nyari-tabor-a-jovo-europaja/


Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 14.


Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Tanulmány az Egyetemi Közös Modul bevezetésének oktatói tapasztalatairól

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2013/2014. tanév első félévében bevezetésre került az Egyetemi Közös Modul (EKM) tárgyainak oktatása. Az eddigi tapasztalatok megismerése érdekében készített kérdőívre adott oktatói válaszok összefoglalóját tartalmazza a tanulmány

Tanulmány az Egyetemi Közös Modul bevezetésének hallgatói tapasztalatairól


A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2013/2014. tanév első félévében bevezetésre került az Egyetemi Közös Modul (EKM) tárgyainak oktatása. Az eddigi tapasztalatok megismerése érdekében készített kérdőívre adott hallgatói válaszok összefoglalóját tartalmazza a tanulmány.

Jövőd Záloga EXPO 2013. 11. 13. Szekszárd

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja ez évben ismét megrendezte a Jövőd Záloga – Pályaválasztási Kiállítást, ezzel megteremtve a lehetőséget a tanulók és szülők számára, hogy tájékozódjanak az aktuális továbbtanulási lehetőségekről. A rendezvénysorozat november 13-i állomásának a múlt évhez hasonlóan a Pécsi Tudomány Egyetem Illyés Gyula Kara adott otthont Szekszárdon.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem — a jogelőd intézmények hagyományait folytatva — másodszor vett részt a rendezvényen, amelynek keretében bemutatkozott Közigazgatás-tudományi Kar, a Rendészettudományi Kar továbbá a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, valamint a Katasztrófavédelmi Intézet és a Nemzetközi Intézet.

A hallgatóink nem pihenhettek, hiszen az érdeklődés folyamatos volt. A megjelentek egy része egyetemünk miatt látogatott el a kiállításra. Az érdeklődés középpontjában a lehetséges felvételi ponthatárok és a felvételi követelmények álltak. Az alkalmassági vizsgálat is sok diákot érdekelt, elsősorban a pszichológiai és a fizikai vont magára nagyobb figyelmet. Az MH Ludovika Zászlóalj napirendje és az alapkiképzés is sokakat érdekelt.

Gávay György mk. főhadnagy

  • szekszard cikk

Az árvízi védekezési munkálatokban résztvevő hallgatói állomány tanulmányi és vizsgakötelezettségeiről

 • Az ORH 1/2013. számú körlevele az árvízi védekezési munkálatokban résztvevő hallgatói állomány tanulmányi és vizsgakötelezettségeiről.
 • Fájl letöltése

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása az oktatási igazolványokról

Tisztelt Hallgatók!


Az alábbi linken olvashatják az Oktatási Hivatal diákigazolvány-igénylésekkel illetve ahhoz kapcsolódó tudnivalókról  szóló újabb tájékoztatását.
 
Üdvözlettel:
 
Központi Tanulmányi Hivatal
 

Tájékoztató fórum a Campus Hungary ösztöndíjakról

A Balassi Intézet 2013. február 13-án, szerdán 14.30-kor tájékoztató fórumot szervez a Campus Hungary ösztöndíjakról.
 
A fórum célja, hogy személyre szabott tájékoztatást nyújtson a hallgatók, oktatók és adminisztratív munkatársak részére és támogassa őket a pályázati folyamat sikeres megvalósításában.
 
A rendezvényen először az Ösztöndíj Csoport vezetője bemutatja a különböző pályázati felhívásokat, majd a Campus Hungary munkatársai ösztöndíjtípus szerint külön csoportokban válaszolnak a pályázók kérdéseire.
 
Részvételi szándékukat a következő címen tudják jelezni: press@campushungary.hu
Helyszín: Balassi Intézet, 1016 Budapest, Somlói út 51.
 

Kedves Hallgatók!

Megjelent a Balassi Intézet gondozásában a Campus Hungary ösztöndíjprogram újabb felhívása, mely keretén belül féléves részképzés, szakmai gyakorlat, csoportos tanulmányút valamint rövid tanulmányút támogatására lehet pályázni.
 
A pályázási időszak: 2013. február 10-2013. március 10.
A megvalósítási időszak 2013 április 30-2014. augusztus 31.
 
A jelentkezéshez szükséges részletes információk elérhetőek a www.campushungary.hu oldalon.
 

Hallgatóink figyelmébe ajánljuk: nemzetközi mobilitási kérdőív

Az egyetem kiemelt céljai között szerepel az egyetem nemzetközi beágyazódásának elősegítése, melynek fontos csatornája a hallgatói mobilitási program. Ehhez fontos, hogy a hallgatók ismerjék a különböző ösztöndíj-lehetőségeket, valamint az NKE külföldi partneregyetemeit. A jelenlegi helyzetkép megismeréséhez és a hallgatói igények felmérésére készült egy kérdőív, amely az adatbázisban szereplő hallgatói e-mail címekre eljuttatott link segítségével érhető el.
 
A kérdőívkiemelt célja, hogy feltérképezze az NKE hallgatóinak nemzetközi mobilitási orientációit, céljait, gyakorlatát. Az eredmény befolyásolja a nemzetközi partnerintézmények és a külföldi ösztöndíj-lehetőségek felkutatását.
 
Kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítse az NKE nemzetközi törekvéseit!
 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása a diákigazolvány kiállításról

Tisztelt Hallgatók!
Az alábbi linken olvashatják az Oktatási Hivatal diákigazolvány-igénylések késleltetett feldolgozásának okairól szóló újabb tájékoztatását.
Üdvözlettel:
Központi Tanulmányi Hivatal

Egyetemi sportesemények


A rendezvény időpontjai:
 
Kosárlabda 2012. október 17. 
 
Budapesti Egyetemi Terepfutó  Bajnokság 2012. október 17. 
 
Mix-röplabda 2012. október 22. 
 
Labdarúgás 2012. november 28. 
 
Várunk mindenkit. 
 
Érdeklődni lehet: RTK-KTK Testnevelési és Küzdősportok Tanszék
 
Tel.: 06-1/392-3557 
 
HHK Katonai Testnevelési és Sportközpont
 
Tel.: 06-1/432-9000 
 
A sporteseményeken az újonnan alakult pom-pom lánycsapat buzdítja a rendezvényre kilátogató  nézőket!

 

Retorika és drámapedagógia előadások

Rövid ismertető az NKE és a Bárka színház együttműködésében induló speciális, ingyenes továbbképzési formákról
Retorika plakát és bemutató
Drámapedagógiai képzés és bemutatóóra - felhívás
 

Oktatási Hivatal tájékoztatása a diákigazolvány kiállításról

Tisztelt Hallgatók!
Számos megkeresés történt az Önök részéről a diákigazolvány-igénylések késleltetett feldolgozásának okairól, mellyel kapcsolatban az alábbi linken olvashatják az Oktatási Hivatal tájékoztatását.
Üdvözlettel:
Központi Tanulmányi Hivatal

A lovaglás, vitorlázás és lövészet sportágak hallgatói igényfelmérés összegzése

Az Egyetem egyik új kezdeményezése a sportolási lehetőségek bővítése, amelyről a Neptun rendszerben kérdőívet küldtünk a NKE minden hallgatójának.
Egyeztetés után a kérdések három új sportág a lovaglás, a vitorlázás és a lövészet köré csoportosultak. A felmérés célja a hallgatók érdeklődésének, részvételi szándékának és hajlandóságának megismerése volt.
A kérdőívre beérkezett válaszokat tekintetve a felmérés átlagos eredményességű volt, a hallgatók 36%-a válaszolt. A válaszadók 90%-a az 1-3 évfolyamokon tanul. Az eredmények összegzése:
· A három érintett sportág kevéssé ismert a válaszoló hallgatók körében. A válaszadók 10%-a lovagolt, 5%-a vitorlázott és 23%-a lőtt már életében.
· A hallgatók körében alacsony a kérdezett sportágakkal már korábban is rendszeresen foglalkozók aránya. A lövészet adatai magasabbak, ám ezzel a sporttal a hallgatók jellemzően 1-2 éve – tanulmányaik megkezdése óta – foglalkoznak.
· A ló- és vitorlás-sportok tekintetében a válaszok hasonlóak: a válaszoló hallgatók kb. fele foglalkozna rendszeresen ezekkel a spotágakkal, versenyszinten pedig 4 százalékukat érdekelné, ami viszonylag magas e sportágak országos ismertségének tükrében. Fontos, hogy a válaszadók 1 %-a azaz már több mint 10 éve lovagol és ugyanennyi több mint 10 éve vitorlázik. Vélhetően ezek a hallgatók a versenyeken jó eredményekkel szerepelnének.
· A lősport iránt érdeklődők aránya magasabb, a hallgatók kétharmada foglalkozna vele, ebből versenyszinten 12%-uk. Jellemzően a harcászatban és a rendészeti felkészítésben is használatos kaliberekkel többen foglalkoznának (65%), ennek fényében figyelemre méltó az íjászat 19% és a légpuska lövészet 16%-os adata is. Általánosan megállapítható, hogy a kérdezett sportok iránti érdeklődés jellemzően térítésmentes formában érdekelné a válaszolókat; a fizetési hajlandóság a három terület átlagában 25% alatti, és a csupán 1-3%-uk fizetne havonta 10000 forintnál magasabb hozzájárulást.
Üdvözlettel:
Központi Tanulmányi Hivatal